Elevhåndbog 2021 – 22

Kære nye elev – Velkommen til KG

Elevhåndbogen her indeholder mange praktiske oplysninger, som du skal kende, når du starter som ny elev på KG. Der er vigtig information om skolestart og den første tid, men der står også mange ting, som er relevante for hele din tid på skolen.

Jeg håber, at du kommer godt i gang på KG, og at du bliver glad for at være her.

Med venlig hilsen
Sune Hother Petersen, rektor

DEN FØRSTE TID PÅ KG

Skoleåret begynder onsdag d. 11. august 2021

Program for den første skoledag:

Kl. 09.15 Velkomst i kantinen v. rektor. Eleverne byder velkommen

Kl. 09.35 De nye klasser mødes med deres lærerteam i klasserne (præsentation og skema)

Kl. 11.20 –11.50 Frokost

Kl. 11.50 –12.20 De nye klasser mødes igen med lærerteamet i klasserne (bogudlevering)

Kl. 12.20 –13.20 Aktiviteter v/tutorer

Du får udleveret mange bøger, så det er det en god idëat tage en ekstra taske med. Medbring også papir og blyant, computer, oplader, snack og madpakke eller penge til vores gode kantine

Fra torsdag d. 12. august – følges det almindelige skema, som du kan se i Lectio.

Fotografering 

Den 16, 17. og 18. august er der portrætfotografering af alle nye elever, til bl.astudiekort. Plan for fotograferingen fremgår af Lectio. Før fotograferingen får du udleveret en blanket, som skal udfyldes, underskrives og medbringes ved fotograferingen. Der bliver taget klassebilleder efter opstart af studieretningsklasserne.

Fredagscafé 

Første fredagscafé er i den første skoleuge.

Introdag/introtur

Den første fredag efter skolestart er der introdag for alle 1.klasser. Der er introture for 1hf og Pre-Ib-eleverne d. 19-20. august. Og der er introture for 1g-eleverne, når de starter i de nye studieretningsklasser i november. Hvis du starter på HF, er der også rystsammen-arrangementer, når du starter i din fagpakkeklasse i februar.

Idrætsdag

Vi afholder idrætsdag 1. september, hvor alle klasser på vores 3 uddannelser dyster mod hinanden. Det plejer at være virkelig sjovt, og der dystes også om bedste udklædning.

IB WelcomeParty

Torsdag d. 26. august afholder skolen IB Welcomeparty for de nye og gamle IB-elever. Festen afvikles af 3i’erne, der planlægger, laver mad og sørger for underholdning.

Fest

Den 3. september er der stor fest med Lord Siva for alle skolens elever.

Elevtutorer

I de nye 1. klasser er der knyttet 2 elevtutorer (fra 2. årgang) til hver klasse. Deres opgave er at være med til at gøre skolestarten på gymnasiet lettere for de nye elever, både fagligt og socialt. Tutorerne fortsætter gennem det første år på KG..

DE PRAKTISKE RAMMER

Administrationen/Kontor

Skolens administration består af rektor, vicerektor, administrationschef, uddannelsesledere, assistenter, sekretærer og IT-medarbejder.

Rektor har kontor i A1, vicerektor i C2, og uddannelseslederne og assistenterne i A7, A8, Vg2 og ”postkassen”.

A2 er sekretærernes og administrationschefens kontor. Det er her, du kan få svar på alle mulige spørgsmål. Sekretærerne Anja, Jytte, Maria, Margrethe og Lene kan svare på det meste vedrørende skolen, og ellers kan de fortælle, hvem på skolen du skal henvende dig til for at få oplysningen.

Administrationen er desuden det sted, hvor man afleverer lægeattester, tilmeldings-blanketter, glemte ejendele mv. I kælderen ved elevatoren i K-sektoren står en hvid trækasse med glemt tøj.

I administrationen kan man også få hovedpinetabletter og plaster.

Skolens IT-medarbejder, RifetBegic, har kontor i C3.

Kontoret har åbent på følgende tidspunkter:

Mandag –fredag kl. 7.45-12.00 og 12.30-14.30.

Rektor er normalt på skolen i undervisningstiden. Du er også velkommen til at kontakte rektor/vicerektor via mail/besked i Lectio (se mailadresser bagerst i håndbogen).

Kontaktoplysninger

HUSK! 

Det er vigtigt, at du meddeler kontoret, hvis du får nyt telefonnummer 

Skolebygningen

Bagest i håndbogen er der en oversigtsplan over skolen. Skolen består af syv sektorer:

V-sektor (Vest)Undervisningslokaler, studievejlederkontorer og IB-kontor 

M-sektor (Midt) Undervisningslokaler, læsevejledere og faglokaler formediefag og  drama

Ø-sektor(Øst) Faglokaler for sprog ognaturgeografi

N-sektor(Naturvidenskab) Faglokaler for fysik, kemi og biologi

K-sektoren(Kreative fag) Faglokaler for musik, billedkunst og desiign

S-sektoren (Sportshallen)

A-sektoren (Administration) Kontorer og lærerværelse 

Desuden findes et C-område (centrum), hvor kantinen, auditoriet (Rotunden), lærerarbejdspladser og elevarbejdspladser er placeret.

I Ø-og V-og N-sektorener der opstillet IT-øer til brug i undervisning og forberedelse. 

I kælderen under N-sektor ligger skolens fitnesslokaler. 

Elevskabe

Ved indgangen til V-sektoren, M-sektoren og Ø-sektoren er der aflåselige garderobeskabe. Du kan ’leje’ et skab for et år af gangen. For at få en lås til et garderobeskab skal du betale 125 kr. pr. skoleår. Du går på kontoret og betaler. Her får du udleveret en lås og kvittering på dit skab.

Hvis du vil beholde skab og lås det følgende skoleår, skal beløbet betales inden sommerferien, da låsen på skabene ellers klippes op i sommerferien.

Klassebetegnelser

KG består af en STX-afdeling, en HF-afdeling og en IB-afdeling med i alt ca. 800 elever.

STX:1.u, 1.v, 1.x, 1.y og 1.z

Pre-IB:1.m

HF: 1.o, 1.p, 1.q og 1.r

STX

HVAD INDEHOLDER 1.G? (ud over traditionelle fag)

Grundforløb

Gymnasieforløbet består af et grundforløb på 3 måneder og et studieretningsforløb på lidt over 2. år. Grundforløbet er ens for alle elever. Grundforløbet består af de obligatoriske fag dansk, engelsk, matematik, idræt og samfundsfag. Desuden vil du i grundforløbet få undervisning i almen sprogforståelse (ap) og naturvidenskabeligt grundforløb (nv) og dit kunstneriske fag. Undervisningen i de øvrige fag begynder ved studieretningsstarten i starten af november. I grundforløbet får du faglige introduktioner til studieretningsfag og til 2. fremmedsprog. Du vælger selv, hvilke fag du gerne vil have introduktion til. 

Studieretninger

Studieretningsklasserne dannes ud fra elevernes valg af studieretning og med start i begyndelsen af november.

Du kan finde flere oplysninger om studieretningerne på skolens hjemmeside eller hos din studievejleder eller hos uddannelseslederen.

AP -Almen sprogforståelse 

Almen sprogforståelse er et forløb, hvor engelsk, dansk og latin arbejder sammen for at give dig en forståelse af de elementer, der er fælles for alle sprogene. Forløbet indeholder bl.a. sproglig analyse af tekster samt en kortere indføring i latin. Efter grundforløbet foretages en evaluering af elevernes udbytte af almen sprogforståelse. Deltagelse i denne evaluering er obligatorisk. Der gives én karakter, som påføres eksamensbeviset og tæller med i dit eksamensgennemsnit.

NV –Naturvidenskabeligt grundforløb

Det naturvidenskabelige grundforløb er bygget op omkring temaforløb i fagene biologi, naturgeografi, fysik og kemi. Formålet er at give dig indsigt i den naturvidenskabelige tankegang. Efter grundforløbet afsluttes det naturvidenskabelige grundforløb med en intern prøve. Denne prøve er obligatorisk. Der gives én karakter, som påføres eksamensbeviset og tæller med i dit eksamensgennemsnit.

Dansk-historieopgave 

I slutningen af 1.g skrives den første større opgave på STX, nemlig dansk-historieopgaven (DHO). Opgaven skal skrives i dansk og historie.

HF

HVAD INDEHOLDER 1.HF? (ud over traditionelle fag)

Opstart

I starten af skoleåret vil der nogle dage være fælles morgenmad i kantinen.

Naturvidenskabelig faggruppe 

På HF danner fagene biologi, geografi og kemi til sammen den naturvidenskabelige faggruppe.

Undervisningen i den naturvidenskabelige faggruppe foregår i 1.hf. Undervisningen foregår som en kombination af undervisning i hvert fag for sig og tværfaglige emner. 

Kultur-og samfundsfagsgruppen 

På HF danner fagene historie (B), samfundsfag (C) og religion (C) til sammen kultur-og samfundsfagsgruppen (kult eller ks). Undervisningen strækker sig over begge år. Det første semester undervises der kun i historie, i 2. og 3. semester i alle tre fag. Kult består af en række fælles faglige emner og separat undervisning i hvert fag. 

Studiebog 

Der oprettes en elektronisk studiebog i Lectio. Den følger dig gennem hele uddannelsen. Formålet med studiebogen er, at man får mulighed for at opstille mål for sit uddannelsesforløb og sammen med sin tutor og studievejleder (se næste punkt) kan vurdere, hvorvidt man når sine mål, og hvornår der f.eks. skal opstilles nye mål for studieforløbet. Grundlaget for arbejdet med studiebogen er de studiekompetencer, som vi på KG ønsker du opnår som elev..

Tutorordning og valg af fagpakke

Alle 1. hf’ere har det første skoleår en række samtaler med en lærertutor. Til samtalerne opstiller du og din lærertutor en række faglige mål og taler om, hvad du særligt skal arbejde med for at nå dem. Du får også her hjælp til valget af fagpakke og valgfag. Valget sker i januar og i starten af  februar laves nye klasser, på baggrund af fagpakkevalget. Undervisningen i fagpakkefag og valgfag starter først i 2.hf.

HO

I slutningen af 1.hf skrives en historieopgave. Her får man træning i at skrive en stor

I slutningen af 1.hf skrives en historieopgave. Her får man træning i at skrive en stor opgave forud for SSO’en, der skrives i 2.hf.

FRIVILLIGE AKTIVITETER

– DE SJOVE TING VED SIDEN AF UNDERVISNINGEN

ELEVRÅD

Elevrådet på KG består af 1 repræsentant fra hver klasse, der vælges ved starten af hvert skoleår. De varetager elevernes interesser på skolen og har derfor repræsentanter i alle udvalg, der er relevante for eleverne, og i skolens bestyrelse. Dermed har man som elevrådsmedlem stor indflydelse på skolens dagligdag. Elevrådet mødes ca. en gang om måneden, hvor de diskuterer og tager stilling til aktuelle sager. Ud over at have indflydelse er Elevrådet et godt sted at lære andre elever fra alle uddannelser og årgange at kende, så hvis du vil have indflydelse og sammenhold, er Elevrådet det rigtige sted for dig!

I begyndelsen af skoleåret kommer der repræsentanter fra elevrådet ud i de nye klasser for at orientere om elevrådets arbejde og mulighederne for elevindflydelse på skolen. 

Fitnesslokale

Skolens elever kan mod betaling af et årligt gebyr på 300 kr. på eget ansvar bruge lokalerne på udvalgte tidspunkter. For elever, som starter i fitnesslokalet pr. 1. januar, betales et halvårligt gebyr på 150 kr. For at benytte fitnesslokalet skal man have gennemgået et brugerkursus med en idrætslærer og skrive under på, at man vil overholde bruger-og ordensregler.

Fredagscafé

Ca. 4 gange om året er der fredagscafé, hvor du kan hygge dig, spille og høre musik på kryds og tværs af alle klasser. Fredagscafé arrangeres af fredagscaféudvalget (elever). Hvis Fredagscafé er noget for dig, så vær opmærksom på Lectioog ved morgensamlinger, hvor der vil blive annonceret efter nye medlemmer.

Grøn Gruppe

Har du fokus på miljøet og vil være med til at gøre KG til en grøn skole, så deltag i Grøn gruppe. Hold øje med Lectiofor mødedatoer. 

Julerevy

Hvert år i december laver en gruppe elever julerevy med parodier på alt fra tv over lokalpolitik til skolens lærere. 

Hvis du har lyst til at vise dine talenter på de skrå brædder, får du chancen her.

MUN –Model United Nations

I MUN mødes elever for at diskutere globale/internationale politiske udfordringer og problemer ud fra forskellige landes interesser og baggrunde (ligesom man gør i FN). Diskussionerne foregår på engelsk, og ud over at det kan være spændende at diskutere politik sammen med andre unge, træner du også din globale forståelse og ikke mindst dine engelskkundskaber. Et par gange om året deltager eleverne i MUN-konferencer i Danmark og/eller i udlandet.

Musical/Skoleforestilling

Hvert år sætter skolens elever en skoleforestilling op. Der arbejdes med musik og drama hen over efteråret. I januar vises forestillingen over flere dage. Der er brug for mange elever til forestillingen –både til at synge, danse og til at hjælpe med teknik, kostumer, make-up, markedsføring og meget mere.                                                

Operation Dagsværk (OD)

Hvert år giver tusindvis af STX-HF-og IB-elever en dags arbejde til fordel for et uddannelsesprojekt i den fattige del af verden. På Dagsværkdagen i november arbejder du f.eks. på en fabrik, hjælper med lageroptælling eller gør rent hos virksomheder eller private. Eller du synger og spiller musik, sælger kage på gaden, passer børn eller ordner huset derhjemme for forældrene. Alle, der deltager, tjener mindst 300 kr., som doneres til årets projekt. På den måde er du med til, at der på en enkelt dag bliver indsamlet omkring 5 millioner kroner, som sikrer børn og unge i andre dele af verden en uddannelse -og et håb om en lysere fremtid.

So-MeAmbassadører

Hvis du elsker sociale medier og er en haj til at poste, tage billeder, fortælle en god historie, optage og redigere videoer, er ambassadørkorpset måske noget for dig? Du er med til at brande skolen og fortælle de gode/sjove/skøre historier om det at være elev på KG. Hold øje med opslag på Lectioved skoleårets start. Du er med for et år ad gangen.

Spanskrøret

KG’sskoleblad hedder ”Spanskrøret”. Eleverne sørger selv for at nedsætte redaktionen og lægge den journalistiske linje. Her er der plads til at skrive om både sjov og alvor –men altid uden at nedgøre nogen. Hvis skolebladet er noget for dig, så vær opmærksom på Lectio og ved morgensamlinger, hvor der vil blive annonceret efter nye medlemmer.

Sport, musik og andre fællesskaber på tværs

Om eftermiddagen er der i løbet af skoleåret mulighed for at være med i forskellige aktiviteter på tværs af klasser, årgange og uddannelser. F.eks. Volleyball, fodbold, basket, boksning, yoga, musik, brætspil eller computerspil. Kun fantasien sætter grænserne, da vi laver aktiviteterne ud fra, hvad du og andre elever ønsker.

I musik kan du få lov til at låne skolens øvelokale, og ved idræts-aktiviteter kan du bruge skolens sportshal og fitnessrum. I nogle af boldspillene deltager skolen desuden i landsdækkende turneringer, så her kan du komme ud og spille mod andre skolehold. 

Studiekredse

Hvis du og nogle andre elever synes, at et bestemt fagligt emne/område er helt vildt spændende at arbejde med, er der mulighed for, at vi kan oprette en studiekreds, hvor I sammen med én eller flere lærere kan fordybe jer og undersøge emnet sammen.

Studieture

Som en del af undervisningen på de 3 uddannelser afholdes der studieture, både indenlands og udenlands. Studieturene har såvel faglige som sociale formål. Du betaler selv for deltagelse i studieturene.

SVADA

SVADA er navnet på KG’sfestudvalg, der arrangerer 4 store elevfester om året. Festerne planlægges og afvikles af SVADA-udvalget, som består af elever på kryds og tværs af klasser og årgange. Hvis SVADA er noget for dig, så vær opmærksom på Lectio og ved morgensamlinger, hvor der vil blive annonceret efter nye medlemmer.

 

ALT DET ANDET, SOM ER VÆRD AT VIDE 

Aflysning af undervisning

Ind imellem aflyses planlagte lektioner, f.eks. på grund af en lærers sygdom, omsorgsdag, kursusdeltagelse eller lignende. Aflysninger kan også skyldes fællesarrangementer eller tværfaglige forløb.

I planlægningen af skoleåret er der taget højde for sådanne aflysninger. Der planlægges med overbookning, dvs. flere lektioner end det er meningen, at der skal gennemføres. På den måde er der skabt rum til, at der kan aflyses, uden at det bliver på bekostning af undervisningens mål.

Brand

Der hænger en brandinstruks i alle klasselokaler. En gang om året er der brandøvelse. I tilfælde af brand er det vigtigt at komme hurtigt ud af bygningen og gå til sportspladsen, hvor alle hold skal samles og stå sammen med den lærer, de havde, da alarmen gik.

Brugerbetaling

Der kan være mindre udgifter forbundet med undervisningen. Herudover kommer udgifter til studieture. 

Bøger

Du får udleveret mange bøger gennem din tid på gymnasiet. Mange får du allerede ved skolestart, så derfor er det vigtigt, at du følger nedenstående:

Du skal skrive under på, at du har modtaget bøgerne, på en bogliste, der bliver sendt rundt i klassen. Det er derfor vigtigt, at du tjekker, at du har fået bogen, inden du skriver under.  Derudover skal du skrive navn, klasse og skoleår i bøgerne. Det er meget vigtigt, da det er den eneste måde, hvorpå vi kan se, at det er din bog.

Hvis du mister en bog, eller hvis du beskadiger en bog, skal du betale for den.

På Lectio, under ”Aktuelt”, finder du linket til BOGDEPOT, klik på ”Elev mine udlån”, hvor du kan se, hvilke bøger vi har registreret på dig. Det er en god idé løbende at tjekke, om du evt. skal aflevere nogle bøger –det fremgår også her.

I løbet af skoleåret får du også adgang til e-og i-bøger via forskellige portaler. Her skal du bruge dit UNI-login for at få adgang til at bruge dem.

Er du i tvivl om noget eller har du spørgsmål omkring bøgerne, er du altid velkommen til at kontakte din lærer eller sekretær Charlotte Rendboe på kontoret.

Computer og IT

Det er nødvendigt, at du medbringer en computer for at kunne følge med i fagene. På skolen har vi et begrænset antal stationære computere i elevområderne, som skolens elever kan benytte, hvis de ikke bruges i forbindelse med undervisning.

Skolen har hurtigt og velfungerende WIFI. Netværket hedder ”SKOLENET”. For at kunne logge på netværket får du et personligt brugernavn og en adgangskode. Samtidigt får du adgang til Office 365, hvor du kan gemme stile, noter m.m.

Problemer med skolens it-udstyr og trådløse netværk varetages af RifetBegic. Problemer med egne pc’er varetages ikke af skolen.

DOT –KG’sstore skolefest

Hvert år afholder vi en stor skolefest for alle skolens elever og forældre. Festen afholdes i april.

Eksamen 

Eksamener afholdes i dec-jan og i maj-juni måned. For 1.hf er der eksamen lige før jul i idræt, musik, billedkunst og design. Elever i 1.hf skal til skriftlig eksamen i matematik i maj-juni. Desuden er der mundtlig eksamen for 1.hf i de fag, der afsluttes efter det første år. STX-elever får i midten af maj at vide, om de skal til eksamen i de fag, der afsluttes. Ved slutningen af 1.g kan eleverne komme til eksamen i et af de afsluttende fag og ved slutningen af 2.g i to eller tre fag. Derudover er der skriftlige og mundtlige årsprøver i både 1.g og 2.g.

I 1.g er der i løbet af skoleåret obligatoriske interne prøver i almen sprogforståelse (ap) og naturvidenskabeligt grundforløb (nv), som tæller med på eksamensbeviset som en eksamen.

I tilfælde af sygdom i forbindelse med ovennævnte prøver –se de gældende Studie-og ordensregler på skolens hjemmeside: https://www.kolding-gym.dk/elever/studie-og-ordensregler.html

Se også information om eksamen på skolens hjemmeside (under ABCom KG).

Ferieplan for skoleåret 2021-22: Se under ABC om KG

TIL FORÆLDRE

Forsikringsforhold – særligt vigtigt for forældre

Skolens elever skal selv sørge for at tegne en ulykkes-og/eller indboforsikring. I tilfælde af tyveri fra en elev (f.eks. cykel eller knallert) anmeldes skaden til elevens eget / forældrenes forsikringsselskab.Ved kørsel i egen bil til ekskursion o. lign. gælder ligeledes, at evt. skader anmeldes til bilens forsikringsselskab, da skolen ikke bærer noget ansvar i sådanne tilfælde.

Forældre-infoaften i 1.g –særligt vigtigt for forældre

I september vil forældre til eleverne i 1.g blive inviteret til en forældre-infoaften, hvor ledelse og studievejledere orienterer om studieretningsvalget. 

Forældremøde -1.hf –særlig vigtigt for forældre

Forældre og elever i 1.hf inviteres til forældremøde i september, hvor klassens lærere vil præsentere sig selv og deres fag og fortælle om uddannelsens videre forløb.

Forældrekonsultation og forældreaften–særligt vigtigt for forældre

I februar afholdes der forældrekonsultationer for forældre til eleverne i 1.g og pre-IB. Her er der mulighed for at få en drøftelse med lærerne om elevens standpunkt i de enkelte fag. Eleverne må gerne deltage i forældrekonsultationen.

Samme aften vil klassernes lærere præsentere sig selv og deres fag ved klassemøder.

Der afholdes ikke forældrekonsultationer for HF-klasserne.

Fotokopiering og print

Der er opstillet kopimaskiner i sektor K, M, N, V, Ø. Maskinerne kan ved brug af den chip, som udleveres ved skolestart, benyttes til kopiering og print. Hver elev får tildelt 400 ”klip” til brug for kopiering og print. 1 sort-hvid print eller kopi tæller et klip, 1 farveprint/farvekopi tæller 4 klip. Når de 400 klip er brugt, kan yderligere klip købes på kontoret. Prisen er 1 kr. pr. klip, og der sælges minimum 25 klip.

Fritagelse for undervisning

Der vil kun undtagelsesvis kunne bevilges fri fra skole. Du kan således ikke få fri til f.eks. tandlægebesøg, køretimer, køreprøve, erhvervsarbejde, sportskampe eller ferierejser uden for skoleferierne.

Fritagelse for idrætsundervisningen –se nedenfor under Idræt.

Idræt

Der er obligatorisk idræt i pre-IB og på alle klassetrin på STX. På HF er idræt et valgfag. For at kunne deltage aktivt i idrætstimerne skal man møde omklædt til timerne. Elever, der har glemt idrætstøj eller har en skade, vil blive bedt om at observere idrætsundervisningen og tage noter. Glemmer man sit idrætstøj gentagne gange, betragtes det som et brud på skolens studie-og ordensregler. Kan man pga. en skade ikke deltage i idrætsundervisningen i flere lektioner i træk, kan man blive bedt om at komme med en lægeattest eller tilsvarende dokumentation. Dokumentation er dog ikke nødvendig, hvis årsagen er umiddelbart synlig. Ved længerevarende skader kræves som udgangspunkt altid en lægeattest. Udgiften til attesten betales af eleven.

Kantinen

Rasmus Kibsgaard er skolens kantineleder og sørger for, at du ikke behøver at sulte, mens du er i skole. Kantinen sælger bl.a. sandwich, flutes med pålæg, salater, varme retter, diverse drikkevarer, frugt og slik. Der kan betales med kontanter, kort og MobilePay.

Karakterer

I 1.g får du karakterer to gange. Standpunktskarakterer i januar og årskarakterer inden sommerferien. I 2.g og 3.g får du standpunktskarakterer to gange i løbet af skoleåret samt en afsluttende årskarakter. 

Indtil du fylder 18 år, har forældre lov til at læse karaktersiden i Lectio. De kan ved henvendelse på kontoret få adgang til karaktererne.

HF-elever får ingen standpunktskarakterer, men der gennemføres en anden form for evaluering i HF-klasserne, bl.a. i forbindelse med tutorsamtaler.

Klage

Hvis du ønsker at klage over beslutninger truffet på skolen, kan du kontakte rektor for nærmere vejledning.

Lectio

Lectio er det program, som skolen bruger til skema, skemaændringer, lektier, karakterer, beskeder, oploadningaf opgaver mm. Det er vigtigt at logge på Lectio hver dag for at holde sig orienteret. Du skal også tjekke dine beskeder i Lectio hver dag.

Lektiecafé

Der afholdes lektiecafé 1 gang om ugen gennem det meste af skoleåret. Vi starter omkring 1. september og slutter i starten af maj.  Der tilbydes lektiehjælp i matematik og i andre fag, hvis der er ønske eller behov for det.  Lektiehjælpen varetages af skolens lærere og ældre elever. Nærmere information om tid og sted annonceres i Lectio.

Lommeregnere

Matematik på B-og A-niveau kræver et CAS-værktøj. Din matematiklærer vil i starten af 1.g instruere dig om, hvilket program du skal bruge, og hvordan det bruges. Matematiklæreren hjælper med at vise, hvor det købes. Vi forventer, at alle ved skolestart medbringer en lommeregner svarende til TI30, det kan også være et lommeregnerprogram på en medbragt computer.

På 1.hf bruger vi Word-Mat. Lærerne vil hjælpe med at downloade programmet.

Læsevejledning

Læsevejlederen hjælper dig, hvis du har problemer (store som små) med at læse eller skrive. Du kan henvende dig i Mg1 på eget initiativ eller efter opfordring fra en lærer.

Læsevejlederen har to funktioner: at rådgive og at undervise. Hvis du bliver tilbudt undervisning hos læsevejlederen, foregår det som eneundervisning eller i små grupper uden for det normale skema.

Du kan træffe læsevejlederen Mette Ulrich (MUL) i Mg1. 

Det er også læsevejlederen, der hjælper dig, hvis du er ordblind.

Miljø –Recycling

På KG tænker vi på miljøet, og som elev kan du hjælpe.

Skil dig af med dit affald på den rigtige måde, så kører vi tingene til genbrug.

I kantinen er der en beholder til tomme flasker (glas og plast).

Ude i sektorerne står der kasser til papiraffald ved siden af kopimaskinerne.

Og hvis du har gamle batterier, defekte opladere eller lignende, som du vil smide ud i løbet af skoledagen, så kan du lægge det ind på pedelkontoret.

Morgensamling

Der holdes morgensamling i kantinen cirka hver anden uge. Det er eleverne i morgensamlingsudvalget, der sammen med rektor styrer morgensamlingerne.

Myndighedsalder

Hvis du er fyldt 18 år, er du myndig, og alle henvendelser fra skolen rettes derfor direkte til  dig. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre blive underrettet om for højt fravær og eventuelle sanktioner som følge deraf. Elever under 18 år kan ikke selv melde sig ud af gymnasiet, HF eller IB uden forældrenes skriftlige accept. 

Oprydning

DU har ansvar for at rydde op efter dig, når du er på skolen. Det gælder både i klasselokaler og i fællesområderne. DU skal også stole op efter dig ved afslutningen af hver time, medmindre du selv skal være i samme lokale efter frikvarteret.

Ordbøger

Når du er elev på KG, har du adgang til ordbøger på ordbogen.comog ordbog.gyldendal.dk, hvor du kan logge på med dit UNI-login. 

Rygning

Som på alle andre ungdomsuddannelser er der røgfri skoletid på KG. Det betyder, at man som elev ikke må ryge i løbet af det tidsrum, der udgøres af starttidspunktet til sluttidspunktet for den første og sidste skemalagte undervisningsaktivitet på dagen –typisk fra kl. 8.05 til 15.00. Den røgfrie skoletid gælder uanset, om man befinder sig på skolens område eller andre steder. En overtrædelse af den røgfrie skoletid betragtes som et brud på skolens studie-og ordensregler og vil blive sanktioneret i henhold til disse.

SPS (specialpædagogisk støtte til elever med særlige behov)

Har du vanskeligheder med at stave og/eller læse f.eks. i forbindelse med ordblindhed, har du mulighed for at få støtte til en it-rygsæk/program fra SPS-ordningen, som bl.a. består af en bærbar computer med diverse programmer, talesynteser til brug for oversættelse af tekster m.m. Der kan også søges SPS-støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (f.eks. ADHD, angst eller lign.). Kontakt KG´slæsevejledere eller SPS-koordinatorer hvis du er ordblind eller har en funktionsnedsættelse. Herefter ansøger skolen om støtte hos SPS-styrelsen.

Studie-og ordensregler

Du har pligt til at orientere dig i skolens studie-og ordensregler, som findes på skolens hjemmeside under ABC på KG. Studie-og ordensreglerne sætter de lovmæssige rammer for, hvordan man skal opføre sig på skolen. Hovedpointerne i studie-og ordensreglerne er dog ganske enkle og handler om at bruge sin sunde fornuft: som elev på KG skal man passe sin skolegang (komme til tiden, lave lektier, ikke snyde med afleveringer, aflevere opgaver osv.), og så skal man helt grundlæggende opføre sig ordentligt. Det gør de fleste af vores elever, men hvis man alligevel ikke helt kan leve op til disse forventninger, kan skolen iværksætte forskellige sanktioner. Alt dette er præciseret mere detaljeret i studie-og ordensreglerne.

Studiekompetencer

På Kolding Gymnasium har vi udarbejdet en oversigt over de kompetencer, som vores elever i STX og HF skal opnå i løbet af deres uddannelse. Den omfatter både generelle og flerfaglige studiekompetencer og viser, hvilke kompetencer man skal have opnået efter hvert trin på uddannelsen. Oversigten findes på skolens hjemmeside under ABC på KG.

Studiekort

Alle nye elever får udleveret et studiekort i løbet af september. Kortet er gældende under hele studieforløbet. 

Studievejledning

Til hver klasse er der knyttet en studievejleder, der fungerer som elevernes rådgiver i faglige og ikke-faglige sammenhænge. I begyndelsen af skoleåret laver studievejlederen i samarbejde med faglærerne et kursus i studieteknik. I løbet af skoleåret følger en introduktionssamtale med alle elever. I løbet af skoleåret vil studievejlederen desuden orientere om valgfag i 2.g/3.g/2.hf og IB, uddannelses-og erhvervsmuligheder samt eksamen. Du kan altid henvende dig til din studievejleder, der har kontor i Vg1 og V2.

SU

Alle, der er i gang med en ungdomsuddannelse, kan få stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte (SU), når de er fyldt 18 år. SU udbetales fra det kvartal, der begynder, efter at man er fyldt 18. Har man f. eks. fødselsdag den 2. januar, får man støtte fra den   1. april. Er man fyldt 20 år og bor man ikke hjemme, kan man få SU som udeboende (det giver et højere beløb). 

Udeboende under 20 år kan under visse omstændigheder få dispensation for aldersreglen, fx hvis forældrene bor langt fra skolen (mindst 20 km. eller 75 minutters rejsetid med offentlig transport), hvis eleven har været udeboende i et år, før han/hun fik ret til SU, eller hvis der er ganske særlige forhold i hjemmet. Her tænkes på boligforhold og sociale forhold i øvrigt.

De 18-19-åriges grundstipendium kan suppleres med et tillægsstipendium, der afhænger af forældrenes indtægt. Man bruger forældrenes bruttoindtægt og justerer den, hvis man har mindreårige søskende. 

Modtager man SU, skal man være opmærksom på, at der er grænser for, hvor meget man selv må tjene, før der bliver skåret ned i ens SU. 

Du kan læse alt om beløb, beløbsgrænser, ansøgning og muligheder for SU-lån på www.su.dk. Du kan også kontakte skolens kontor, som gerne hjælper med svar og hjælp til at søge om SU.

Terminsprøver

I marts måned afvikles der terminsprøver i de fag, der afsluttes med eksamen til sommer.

Transportudgifter

Der kan opnås rabat på transportudgifter ved køb af et ungdomskort. Du skal selv søge om kortet på www.ungdomskort.dk. Vær opmærksom på, at der er mindst 2 ugers behandlingstid ved bestilling.

Ulykkestilfælde

Hvis du kommer til skade i skoletiden og skal på skadestuen, skal du kontakte din lærer eller kontoret. Se desuden under Forsikringer.

Årsprøver 

Efter 1.g og 2.g afholdes der et antal skriftlige og mundtlige prøver, der ikke indgår i studentereksamen. Antallet af mundtlige årsprøver kan variere.

PLAN OVER KOLDING GYMNASIUM

KONTAKTOPLYSNINGER

Kolding Gymnasium

Skovvangen 10

6000 Kolding

Telefonnumre:

Administrationen tlf. 76 33 96 00

(med omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.)

Bankkontonummer      0216 4069030866

E-mail kg@kolding-gym.dk

Facebook The official Kolding Gymnasium, HF og IB School page

Rektor: Sune Hother Petersen (sp@kolding-gym.dk)

Vicerektor: Tom Gotthold Jensen (tgj@kolding-gym.dk)

Uddannelsesleder STX: Una Eriksen (ue@kolding-gym.dk)

Uddannelsesleder HF: Peter Høtbjerg Nielsen (pn@kolding-gym.dk)

Uddannelsesleder IB: Mel Malone (mm@kolding-gym.dk)

IB assistent: Ritt Sønnichsen (rs@kolding-gym.dk)

Kommunikation: Thomas Schultz (ts@kolding-gym.dk)

Administrationschef: Britta Matthiesen (bm@kolding-gym.dk)

Sekretær: Anja Hersø Kristensen (ak@kolding-gym.dk)

Sekretær: Jytte Thomassen (jt@kolding-gym.dk)

Sekretær: Margrethe Krafach (mk@kolding-gym.dk)

Sekretær: Maria Krogh (mak@kolding-gym.dk)

Sekretær og kommunikation: Charlotte Marie Müller Rendboe (cmr@kolding-gym.dk)

IT-medarbejder: Rifet Begic (ribe@itcfyn.dk)

Kantineleder: Rasmus Kibsgaard (RK@kolding-gym.dk

© Kolding Gymnasium. Alle rettigheder forebeholdes.

Design af: Ideværkstedet.