< Tilbage til ABC

Fastholdelsesstrategi

Strategien for at fastholde elever og kursister på Kolding Gymnasium bygger på et samarbejde mellem elever og medarbejdere.

Udgangspunktet er en positiv skolekultur, hvor elever/kursister og medarbejdere arbejder sammen om at skabe og bevare gode rammer for skolegangen både fagligt og socialt, individuelt og i fællesskab, således som det kommer til udtryk i skolens Kulturpagt, ud fra en betragtning om, at elever i trivsel (fagligt og socialt) i højere grad gennemfører deres uddannelse.

I arbejdet med at fastholde elever arbejder de involverede personer ud fra devisen at vi behandler eleverne forskelligt for at behandle dem lige. Alle elever/kursister er forskellige og har forskellige baggrunde, som undervejs i uddannelsesforløbet kan øge risikoen for frafald; derfor mener vi på skolen også, at vi skal behandle den enkelte ud fra de vilkår, som ligger til grund.

Forebyggelse af frafald gennem opmærksomhed på studieaktivitet og fravær

Ud over Kulturpagten er skolens opmærksomhed på fravær et væsentligt element i KGs fastholdelsesstrategi.

Fravær i de enkelte klasser monitoreres af studievejledere og ledere i forskellige trin. I den indledende fase, hvis der konstateres højt fravær hos en elev/kursist, er det studievejlederen, som tager sig af kontakten med eleven/kursisten – den traditionelle “gennemførselsvejledning”. Afhængigt af årsagerne til fraværet kan der iværksættes enten advarsler, hvis det skønnes relevant, eller understøttende foranstaltninger, hvis dette vurderes at være den bedste måde at reducere fraværet på (lettelse i opgavemængden i en periode, særlige aftaler om undervisningen med lærere, mentor, lektiehjælp eller andet).

Først når samtaler, advarsler eller hjælpeforanstaltninger ikke viser sig at have effekt, træder den ansvarlige leder ind i processen som den hårdere sanktionerende myndighed.

Fravær gennemgås systematisk mindst en gang i måneden.

 

Støttende foranstaltninger til fastholdelse i det daglige

I det daglige arbejde på skolen indgår en lang række tiltag, som på forskellige måder vurderes at bidrage til at fastholde elever på KG gennem visionen om at udfordre den enkelte og rumme de mange:

 • Gode introforløb
 • Mange sociale arrangementer
 • Mange typer elevforeninger/ekstracurriculære aktiviteter
 • Faglige screeninger
 • Læsevejledning, herunder screeninger og diverse opfølgende tiltag
 • Niveaudeling
 • Systematisk arbejde med elevtrivselsundersøgelser
 • Lektiecafé
 • Deltagelse i projekter, der fremmer fastholdelse
 • Bestræbelse på at opfylde elevernes valg af studieretning (herunder også “smalle studieretninger”)
 • Lærer- og elevmentorer.

Aktører

De væsentligste aktører i fastholdelsesarbejdet er eleverne/kursisterne, da det i sidste ende er den enkelte elev/kursist, der skal have lysten og viljen til at færdiggøre uddannelsen.

Fra skolens side deltager især studievejledere, læsevejledere og ledere i arbejdet, men alle medarbejdere er involveret for så vidt, at alle medarbejdere har pligt til at gribe ind og/eller kontakte ledelsen eller studievejlederne, hvis man oplever, at en elev/kursist ikke trives.