< Tilbage til ABC

Kvalitetsarbejde

Link til kvalitetsystem:

Kvalitetssystem på Kolding Gymnasium – Skoleåret-2020-2021.pdf

 

Link til Selvevaluering:

Selvevaluering Maj 2021.pdf

Selvevaluering Maj 2020.pdf

 

Evalueringsplan – Kolding Gymnasium

Indledning

På Kolding Gymnasium tilstræber vi at sikre kvalitet i uddannelserne og i skolens drift gennem efterlevelse af skolens værdier: kvalitet, fællesskab og nytænkning.

Dette kan kun ske gennem en fælles indsats og dialog mellem elever, medarbejdere og ledelse.

I det daglige arbejde på Kolding Gymnasium tilstræber vi derfor at skabe en god skolekultur, hvor alle gør deres bedste, og hvor alle tager medansvar for at forbedre de ting, som kan gøres bedre. Nøglen hertil er evaluering.

I det følgende beskrives de overordnede rammer for evaluering på Kolding Gymnasium i en evalueringsplan, der bygger på fire elementer:

  • Evaluering af undervisningen
  • Evaluering af eleverne
  • Evaluering af undervisnings- og arbejdsmiljø (herunder elevtrivsel)
  • Evaluering af uddannelsernes kvalitet

Tilsammen udgør disse punkter væsentlige input i skolens samlede kvalitetsarbejde.

 

 

Evaluering af undervisningen

Formålet med evaluering af undervisning er først og fremmest at skabe et grundlag for dialog om undervisningen mellem eleverne og lærerne (hold/lærer). Udtrykket ”undervisning” skal i denne forbindelse forstås i bred forstand og dækker således over alt, hvad der foregår i og omkring undervisningen, og det involverer både elever og lærere. Evaluering af undervisningen handler altså både om læreren, om eleverne, og om det, der foregår omkring holdet (forberedelse, didaktik, sammenhold, adfærd, indsats m.m.).

Evaluering af undervisning finder sted to gange om året i hhv. efterårs- og forårssemesteret. Der er krav om, at evalueringerne er skriftlige, og at resultatet af evalueringerne drøftes med holdet med henblik på, at elever og lærere sammen kan gøre mere af det, der fungerer godt, og mindre af det, der ikke fungerer så godt.

Afhængigt af skolens indsatsområder, kan ledelsen præcisere, at der skal indgå bestemte elementer i evalueringen, men ellers står det læreren frit at vælge evalueringsformen, så længe den blot sker skriftligt.

Elevernes oplevelse af undervisningsevalueringen drøftes på et elevrådsmøde en gang pr. semester med deltagelse af en eller flere ledelsesrepræsentanter og evt. andre ansatte Undervisningsevalueringerne kan desuden indgå som en del af medarbejdersamtaler.

 

Evaluering af eleverne

Afhængigt af elevens uddannelse, er der forskellige lov- og bekendtgørelsesfastsatte faglige evalueringer af eleverne (termins- og årskarakterer, obligatoriske opgaver, prøver og eksaminer). Skolen følger bekendtgørelserne på dette område, hvorfor disse ikke beskrives nærmere i dette dokument.

Langt størstedelen af evaluering af eleverne finder dog løbende sted i undervisningen. Det sker i et utal af varianter, når læreren danner sig et indtryk af elevens faglighed i undervisningen, i forbindelse med afleveringsopgaver og ved andre undervisningsrelaterede aktiviteter i skoleregi. I nogle tilfælde evalueres der formativt med fokus på elevens læringsproces, i andre tilfælde evalueres der summativ, hvor elevens konkrete faglige udbytte er genstand for evalueringen. Tilsammen sikrer de forskellige former for evaluering af eleverne, at den enkelte elev gennem hele uddannelsen har viden om sit faglige standpunkt, og hvad der skal til, for at hun/han kan udvikle sit udbytte af undervisningen.

Ud over den evaluering, der finder sted i forbindelse med selve undervisningen, følges elevernes og klassernes faglige og sociale udvikling også i forbindelse med to årlige klassedrøftelser, hvor teamlærere, studievejleder og en ledelsesrepræsentant gennemgår elevernes faglige standpunkt og trivsel med henblik på evt. at iværksætte særlige indsatser, hvis det er påkrævet.

 

 

 

Evaluering af undervisnings- og arbejdsmiljø:

Hvert år i efterårssemesteret afvikles den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse. Resultaterne af undersøgelsen drøftes i forskellige fora med involvering af eleverne, medarbejderne og ledelsen, inden de forelægges for bestyrelsen. Det er bestyrelsen, som beslutter, i hvilket omfang undersøgelsens resultater skal indgå som fokuspunkt(er) i skolens årlige handlingsplan eller kvalitetsarbejdet på skolen generelt.

Hver tredje år gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsundersøgelse blandt skolens medarbejdere med henblik på at evaluere det samlede arbejdsmiljø på skolen. Resultaterne heraf drøftes mellem ledelse, medarbejdere og bestyrelse. Bestyrelsen beslutter i hvilket omfang undersøgelsens resultater skal indgå som fokuspunkt(er) i skolens årlige handlingsplan eller kvalitetsarbejdet på skolen generelt.

 

Evaluering af uddannelsernes kvalitet

I forbindelse med udarbejdelse af handlingsplan/konkrete mål for skolens kvalitetsarbejde inddrages diverse data, som siger noget om skolens kvalitet på forskellige parametre. Nogle data udspringer af den daglige drift på skolen; andre data (fx udvikling i eller benchmark af karaktergennemsnit, løfteevne og overgang til videregående uddannelser) forefindes i Undervisningsministeriets datavarehus.

 

Procedurer for kvalitetsarbejdet på Kolding Gymnasium – herunder arbejdet med mål og indsatsområder, selvevaluering og opfølgningsplan.

 

Oktober-December:

Klargøring og gennemførelse af obligatorisk ETU

 

Januar:

Skolen modtager resultater af ETU, og ledelsen gør klar til videre behandling (præsentation, rammer for og oplæg til drøftelse og det videre arbejde i forskellige fora).

 

Februar-Marts:

Igangværende indsatser (fagligt niveau, elevtrivsel og overgangsrate til videregående uddannelse) evalueres/del-evalueres. Dette arbejde initieres og styres af ledelsen.

Denne evaluering og de forskellige elementer nævnt i skolens Evalueringsplan drøftes med elever og medarbejdere, med henblik på at udpege indsatsområder (på baggrund af både hvad der går godt, og hvad der går mindre godt).

Bestyrelsen orienteres, drøfter og giver ledelsen input til det videre arbejde.

 

Marts-Maj:

På baggrund af evalueringer og input fra møder i forskellige fora (jf. ovenstående) udarbejder ledelsen en samlet selvevaluering af elevtrivsel, fagligt niveau og overgang til videregående uddannelse samt evt. andre indsatser.

Ledelsen udarbejder ligeledes et forslag til en opfølgningsplan (=ny handlingsplan) med mål for det videre kvalitetsarbejde – en plan som kan indeholde både en fortsættelse af igangværende og nye indsatser.

Selvevaluering og opfølgningsplan drøftes med elever og medarbejdere forud for fremlæggelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen behandler selvevaluering og opfølgningsplan for det kommende skoleår med hhv. godkendelse (af selvevaluering) og beslutning (af opfølgningsplan) for øje.

 

Maj-Juni:

Ledelsen foretager evt. justering af selvevaluering og opfølgningsplan/handlingsplan for det kommende skoleår efter behandling i bestyrelsen (jf. ovenfor).

De relevante dokumenter offentliggøres på skolens hjemmeside.

Ledelsen foretager evt. slut-evaluering af igangværende indsatser og gør klar til at iværksætte handlingsplan fra skoleårets start.

 

August-September:

Handlingsplan iværksættes fra skoleårets start, medmindre der er tale om indsatser, der først sættes i gang senere på skoleåret.

 

 

Ovenstående er godkendt i Kolding Gymnasiums bestyrelse den 19.3.2019

 

Rektor

KG, 2.5.2019