Skip to main content

Forløbsoverblik

Uge 9           

Orienterer UE eleverne i 1g om opgaven i dansk-historie.

Dansk- og historielæreren introducerer i en af deres lektioner dansk-historieforløbets emne og DHO.

Uge 6-12      

Dansk-historieforløb om et historisk emne. I forløbet fordyber eleverne sig i et historisk emne vha. relevante metoder i fagene. Et fokusområde i forløbet er faglig formidling. Der er tildelt 10 timers fordybelsestid hertil.

Der trænes i timerne op til DHO delkompetencer, herunder interesse for emne, beskrivelse af problem, forsøg på problemformulering m.v.

Uge 12         

Der kan bruges 2 st. timer på at introducere eleverne for historisk skrivning.

Alle 1.g-klasser besøger stadsarkivet

Uge 15         

Onsdag 12/4 er sidste frist for valg af emne og problemformulering. Eleverne vælger emne og problemformulering i Lectio senest kl. 8.00.

Uge 15         

Onsdag 12/4 er der biblioteksorientering (i begge fag) med fokus på basal informationssøgning i relation til DHO-emnerne. Vejlednings- og skrivedag.

Eleverne skal i løbet af dagen have fundet og godkendt kilder til opgaven.

Uge 14-16    

Eleverne vejledes i timerne i undersøgelses- og skriveprocessen bl.a. med fokus på formalia i forbindelse med opgaveskrivning (korrekt anvendelse af noter og henvisninger, opstilling af litteraturliste m.v.).

Der er afsat en St. time til ”Bliv klar til DHO” om akademisk skrivning/formalia.

Uge 16         

Torsdag 18/4 og fredag 19/4 er afsat til opgaveskrivning og vejledning. Eleverne skriver (som udgangspunkt) på skolen. Vejledningen er obligatorisk. Begge lærere er til stede på skolen begge dage.

Uge 17         

Torsdag 25/4 st. time med enten dansk- eller historielæreren, hvor der kan svares på de sidste spørgsmål.

Opgaven afleveres i Lectio mandag 29/4 kl. 8.00.

Uge 18-21     

Der afsættes en blok i dansk eller historie, hvor eleverne holder mundtlige præsentationer af deres opgavekonklusioner m.v. som en del af undervisningen, fx over for klassekammeraterne i grupper, så de tidligt får feedback på dele af deres opgave, og så de får trænet det mundtlige oplæg til den mundtlige årsprøve. Det aftales mellem lærerne, hvordan træning frem mod årsprøven skal tilrettelægges.

Uge 21-24    

Mundtlig årsprøve i dansk-historie-opgaven.

Tilbage til oversigt

Formalia – opgavebesvarelse

Opgaven besvares individuelt og skal have et omfang på max. 8 sider (forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, evt. bilag tæller ikke med).

Opgaven skal indeholde:

 • Forside (titel, navn, klasse, dato og evt. illustration)
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning (med bl.a. præsentation af problemformulering)
 • Hoveddel: besvarelsen af problemformuleringen, emnebehandlingen
 • Konklusion
 • Noter
 • Litteraturliste (primær litteratur, sekundær litteratur, artikler, bøger, internetsider)

Tilbage til oversigt

Den mundtlige prøve

Opgaverne læses og rettes af de to lærere, der skal have eleverne til årsprøve.

De to årsprøvelærere forbereder enkelte spørgsmål til dele af opgaven, som de ønsker at få uddybet.

Den enkelte elev skal til den mundtlige årsprøve

 • præsentere opgavens vigtigste konklusion
 • præsentere overvejelser om
  • valg af materiale
  • arbejdsproces
  • metodiske forskelle og ligheder mellem fagene
 • som udgangspunkt for dialog med lærerne om opgaven.

Efter den mundtlige fremlæggelse giver lærerne en samlet fremadrettet evaluering, som den enkelte elev kan bruge i sit videre arbejde frem mod SRO og SRP.

Evalueringen fokuserer på den samlede præstation

 • både DHO og den mundtlige fremlæggelse, herunder
  • elevens arbejdsproces
  • den faglige argumentation
  • problemformulering
  • det valgte materiale
  • konklusion
  • krav til formalia.

Der gives også en samlet karakter.

Tilbage til oversigt