Skip to main content

LATIN


Metoder og begreber

Faget

Latin giver viden om antikken og dens markante senere betydning for europæisk kultur. Gennem læsning af latin originaltekster og romerske monumenter opnås færdigheder i at læse tekster på originalsproget og forholde sig til sproget og sprog generelt. Det sproglige og indholdsmæssige arbejde med antikke latin originaltekster står derfor centralt i faget. Men også hvordan antikken sætter sig spor i senere tids sprog og kultur. Latin er et humanistisk fag, og udgangspunktet for fagets metoder er hermeneutisk. Teksterne og monumenterne er knyttet til en bestemt historisk, kulturel og åndshistorisk kontekst, og teksterne skal læses på deres egne præmisser. (se https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf23/aug/vejledninger/stx/230807-latin-a–stx.pdf)

Genstand: Latintekster og monumenter fra den antikke kultur og deres senere betydning.

Metode:        Autopsi (læse teksten ved selvsyn – dokumentarisk)

Hvordan:     Nærlæsning med forklaringen af: ord/formuleringer – tekst – kontekst.

  • Tekstkritik: Forholde sig til teksten overlevering og teksten særpræg
  • Sprog: Oplæsning – form – syntaks – oversættelse
  • Hermeneutik: Fortolkning

Dokumentation vha. henvisninger og citater fra teksten.

                      Se også http://www.kgklassiker.dk/83851398

Perspektiveringen undersøger, hvordan den klassiske tekst er blevet brugt i en ny sammenhæng. Undersøgelse skal tage udgangspunkt i form og indhold. Find her ligheder og forskelle. (se http://www.kgklassiker.dk/82948977)

Samtalen er en central arbejdsform i undervisningen og til eksamen. Dels for at tilegne sig viden, men også for at bearbejde den umiddelbare oplevelse af stoffet.

Metode

Fagets helt centrale metode er den grundige, autoptiske nærlæsning af originalteksterne, der danner udgangspunkt for en analyse og fortolkning. Det vil være naturligt at begynde med oversættelsen, når tekstens mening skal etableres, og arbejdet med fagets hjælpemider som ordbog og grammatik står derfor helt centralt. Tekstens mening etableres dog ikke alene gennem ordbog og grammatik, idet viden om fx tekstens forfatter, genre, kontekst og samtid bidrager til at etablere dens betydning. (Se også https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf23/aug/vejledninger/stx/230807-latin-a–stx.pdf )

Nærlæsningen tager udgangspunkt i de enkelte ord og formuleringer, sådan som de rimeligvis må forstås i konteksten og i værket. Analysen og fortolkningen af tekststykket eller værket vil derfor altid foregå under inddragelse af konkrete tekststeder som belæg. I tillæg til nærlæsningen er der et meget stort antal metoder og analysestrategier, man kan anvende, alt efter om der fokuseres på tekstinterne eller teksteksterne faktorer. Moderne litteraturteoretiske tilgange kan inddrages til at åbne for flere perspektiver af teksten, men det bør ikke ske for teoriens skyld, men altid med respekt for teksten selv.

Tilbage til oversigt

Eksamen

C-niveau (STX)
Mundtlig prøve

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som fordeles ved lodtrækning. Opgaven skal bestå af:

1) en latinsk eksamenstekst bestående af et tekststykke på højst 1/6 normalside prosa eller op til otte vers poesi udtaget repræsentativt dækkende blandt de statarisk læste tekster. Ved kortere tekster, f.eks. digte, kan flere tekster indgå i opgaven. Teksterne skal da være af samme forfatter

2) en antik ekstemporaltekst i oversættelse på op til en normalside.

Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet. Prøvematerialet vælges af eksaminator. Det samme prøvemateriale må anvendes højst to gange på samme hold. Opgaverne må ikke være forsynet med vejledende spørgsmål eller instrukser. En normalside prosa er 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum), en normalside poesi er 30 vers.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.

Til eksaminationen må kun medbringes de notater, eksaminanden har udarbejdet under forberedelsen. Notaterne må ikke indeholde en oversættelse af hele eksamensteksten eller større sammenhængende dele heraf. Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Der prøves i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse, indholdsforståelse og perspektivering. Hele den latinske eksamenstekst oversættes. Eksaminator udpeger den eller de sætninger, der skal analyseres sprogligt. Eksaminanden skal redegøre for den latinske eksamensteksts mening og indhold og for den sammenhæng, hvori den er læst. Med ekstemporalteksten prøves eksaminandens evne til at sætte den latinske eksamenstekst eller temaer fra undervisningen i et kulturhistorisk perspektiv. Arkæologisk og andet materiale kan inddrages i eksaminationen.

Hovedvægten ved eksaminationen lægges på den latinske eksamenstekst.

Faglige mål – Latin C

Eleverne skal kunne:

̶  oplæse og oversætte lettere latinske originaltekster til dansk med brug af fagets hjælpemidler

̶  sætte teksterne ind i deres historiske og kulturelle kontekst

̶  genkende og identificere almindeligt forekommende latinske enkeltformer ud fra kendskab til stammer og bøjningsendelser og anvende denne morfologiske viden i en syntaktisk analyse af latinske sætninger

̶  udnytte sproglige iagttagelser i en forståelse af teksten

̶  identificere centrale ord og begreber i de latinske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog, herunder videnskabssprogene

̶  anvende den sproglige viden, de har fået i latin, til at beskrive og analysere dansk og fremmedsprog

̶  behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag

̶  demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

A-niveau (STX)
Prøveformer – Latin A

Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve

Grundlaget for den skriftlige prøve er et centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er fem timer.

Den mundtlige prøve

Der afholdes mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som fordeles ved lodtrækning. Opgaven skal bestå af:

1) en latinsk eksamenstekst bestående af et enkelt stykke latinsk originaltekst på højst ¼ normalside prosa eller op til 15 vers poesi udtaget repræsentativt dækkende blandt de statarisk læste tekster. Ved kortere tekster, f.eks. digte, kan flere tekster indgå i opgaven. Teksterne skal da være af samme forfatter.

2) en antik eller efterantik ekstemporaltekst på op til to normalsider. Den antikke ekstemporaltekst skal være i dansk oversættelse.

Der udformes lige mange opgaver med antik og efterantik ekstemporaltekst. Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de faglige mål og kernestoffet. Prøvematerialet vælges af eksaminator. Det samme prøvemateriale må anvendes højst to gange på samme hold. Opgaverne må ikke være forsynet med vejledende spørgsmål eller instrukser. En normalside prosa er 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum), en normalside poesi er 30 vers, en normalside afspillet tekst er ca. 3 minutter.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.

Til eksaminationen må kun medbringes de notater, eksaminanden har udarbejdet under forberedelsen. Notaterne må ikke indeholde en oversættelse af hele eksamensteksten eller større sammenhængende dele heraf. Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Der prøves i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse, indholdsforståelse og perspektivering. Hele den latinske eksamenstekst oversættes. Eksaminator udpeger den eller de sætninger, der skal analyseres sprogligt. Eksaminanden skal redegøre for den latinske eksamensteksts mening og indhold og for den sammenhæng, hvori den er læst. Med ekstemporalteksten prøves eksaminandens evne til at sætte den latinske eksamenstekst eller temaer fra undervisningen i et kulturhistorisk perspektiv. Arkæologisk og andet materiale kan inddrages i eksaminationen.

Hovedvægten ved eksaminationen lægges på den latinske eksamenstekst.

Faglige mål – Latin A

Eleverne skal kunne:

̶  oplæse og oversætte ubearbejdede latinske originaltekster med brug af fagets hjælpemidler

̶  analysere og fortolke latinske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst og perspektivere dem i forhold til såvel græsk-romersk som til senere kultur

̶  identificere, forklare og forholde sig til væsentlige værdier, begreber og tanker i latinske tekster

̶  vurdere en oversættelse ud fra en sammenligning med den latinske originaltekst

̶  anvende viden om latinsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere latin

̶  gøre rede for og reflektere over forskelle mellem latin og elevens andre sprog, herunder dansk

̶  overveje, hvorledes antikken har sat sig spor i senere kultur

̶  udnytte deres viden om det latinske sprog til at genkende og forklare fremmedord, låneord og oversættelseslån samt videnskabelige fagbegreber i øvrigt

̶  behandle problemstillinger i samspil med andre fag

̶  demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Tilbage til oversigt