Skip to main content

MEDIEFAG

Metoder og begreber

I mediefag analyserer og producerer eleverne medieproduktioner med levende billeder, fx film, serier, dokumentarudsendelser, reklamefilm, musikvideoer, virale videoer og spil.

Centralt i faget står anvendelsen af filmiske og dramaturgiske virkemidler i medieproduktionen. Begreber som billedkompositionen, kamerabevægelse, lyssætning, klippeform, setup/payoff, konflikt, suspense med flere er centrale for arbejdet i mediefag, både i produktionen og i analysen af levende billeder.

Når man skal analysere en medieproduktion, kan man anvende en række af metoder.

De mest anvendte metoder er:

Shot-to-shot: Denne metode går tæt på produktionens enkelte indstillinger, som analyseres én efter én med henblik på at identificere de anvendte virkemidler.

Næranalyse: Denne metode er – ligesom shot-to-shot-metoden – en analysemetode, der går meget tæt på produktionen. Man næranalyserer en scene eller en række af scener med henblik på at identificere de væsentligste æstetiske og dramaturgiske virkemidler og tolke på effekten af virkemidlerne. I næranalysen er der – i modsætning til shot-to-shot-analysen – ikke et krav om, at hver indstilling beskrives udtømmende.

Genreanalyse: Denne metode har fokus på genre, og analysen har til formål at identificere de genrekonstituerende træk ved medieproduktionen, fx brugen lowkey-belysning i en gyserfilm eller brugen af voiceover i en dokumentarudsendelse.

Auteuranalyse: Denne metode handler om at identificere træk ved en film, der kan henføres til instruktørens særlige måde at lave film på. Det kunne fx være nogle bestemte farver eller karaktertyper, der går igen i instruktørens samlede filmværker.

Historisk analyse: Denne metode handler om at forankre en medieproduktion historisk. Man analyserer på, hvilke elementer eller træk ved produktionen der udtrykker en bestemt historisk periode, eller som måske bryder med periodens filmsproglige konventioner.

Når man analyserer levende billeder, bruger man en lang række af fagbegreber. Det fører for vidt at redegøre for dem her, da listen er meget lang.

Vi henviser derfor til filmleksikonet på filmcentralen.dk: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmcentralen/filmsprog

Tilbage til oversigt

Eksamen

Eksamen i mediefag, både på C- og B-niveau, er en mundtlig prøve, som består af to dele:

Den første del er baseret på gruppens eksamensproduktion.

Den anden del er en individuel eksamination i ukendt teoretisk-analytisk stof, fx et citat fra en film, man ikke har set i undervisningen.

Prøvedelen i gruppens eksamensproduktion

Grundlaget for denne prøvedel er gruppens eksamensproduktion. Prøvedelen består af et indledende oplæg, hvor gruppen redegør for og diskuterer centrale elementer i produktionen, efterfulgt af en uddybende samtale mellem gruppe og eksaminator om gruppens produktion.

Prøvedelen i det teoretisk-analytiske stof

Grundlaget for prøven er et ukendt citat fra film, tv eller andre medieformer.

Eksaminanden prøves i sin evne til at næranalysere, fremdrage væsentlige aspekter i citatet samt foretage en mediefaglig perspektivering ud fra en selvvalgt kontekst.

Bedømmelsen

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation i de to prøvedele. De to dele vægtes lige.

Tilbage til oversigt