Skip to main content

Forløbsoverblik

Uge 1           

Onsdag den 3/1 orienterer UE 3.g-klasserne om de generelle forhold vedrørende studieretningsprojektet: forløbet, rammerne, fag, område, vejledning, skriftligt produkt, mundtlig eksamination.

Klassens lærere giver eleverne en faglig orientering om muligheder inden for fagene. Det foregår i en almindelig lektion i faget.

Uge 2           

Innovationsproces forud for valg af fag og emne  9 /1-24.

I lektionen umiddelbart efter i 2. lektion fremlægger eleverne deres idé til emne og fag for nogle af klassens kernelærere.

Fredag den 12/1-24 st. time, hvor studieretningslærerne skal skrive under på, at de har snakket med eleven om fag og emne.

Uge 3           

Valg af fag og emne torsdag 16/1-24 senest kl. 8.00 i Lectio. Eventuelle ansøgninger om enkeltfaglig opgave skal afleveres i uge 2 til UE, som godkender/afviser.

Uge 4           

Biblioteksorientering i klasserne. Foregår i en st-time v/bibliotekar og med en lærer.

Uge 5           

1. vejledningssamtale torsdag 30/1-24 (undervisningsfri dag).

Kontoret planlægger vejledningsrunderne (20 min. pr. elev pr. gang).

Uge 6           

2. vejledningssamtale fredag den 9/2-24 (undervisningsfri dag). Eleverne afleverer ideer problemformulering til vejlederne før vejledningssamtalen – skabelon skal udfyldes og sendes senest tirsdag den 6/2-23 klokken 23.00.

Uge 8           

Tirsdag 20/2-24 st. time, hvor eleverne arbejder med deres problemformuleringer.

Eleverne uploader en problemformulering for SRP i Lectio senest onsdag 21/2-24 kl. 21.00

Problemformuleringen skal indeholde et overordnet spørgsmål, et antal underordnede spørgsmål; hvad skal undersøges og analyseres; hvilke materialer tænkes inddraget; hvilke faglige metoder forventes benyttet.

OBS: Der SKAL uploades en problemformulering, for at SRP-processen kan startes.

Uge 9           

Lærerne uploader opgaveformuleringerne i Netprøver fredag 1/3 senest kl. 23.00.

Uge 10         

Onsdag 6/3-23 kl. 8.00 udleveres SRP-problemformuleringen i Netprøver.

Torsdag 7/3 Vejledningsdag

Fredag 8/3, mandag 11/3 og tirsdag 12/3 er normale skoledage.

Uge 10-12     

Eksperimentelt arbejde, vejledning & workshops.

Vejledningsdag tirsdag den 19/3-24

Uge 12         

Fredag 22/3-24 kl. 15.00 Aflevering af studieretningsprojektet i Netprøver.

Uge 17         

22/4-24 optakt til studieretningsdag. Der afholdes to st. timer, hvoraf den første blok                bruges på oplæg om videnskabsteori samt fif til den mundtlige eksamen. I anden blok arbejder eleverne med deres mundtlige oplæg, der skal afholdes på studieretningsdagen.

23/4-24 studieretningsdag i 2.-+3.-blok. 

Uge 21-26     

Mundtlig eksamination.

Tilbage til oversigt

Tilbage til oversigt

Fag og område

Studieretningsprojektet udarbejdes som hovedregel i 2 fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag (kan også være et studieretningsfag løftet til et højere niveau). Faget på A-niveau kan være et studieretningsfag, et obligatorisk fag eller et valgfag.

Hvis et af fagene opfylder begge krav, er der ingen yderligere krav til det andet fag – som så kan være et studieretningsfag, et obligatorisk fag, et valgfag, uanset niveau, dermed også et C-fag.

Skolens leder kan undtagelsesvist godkende, at studieretningsprojektet skrives i ét fag på A-niveau, hvis det valgte område og den valgte problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Det kan være alle fag, eleven har på A-niveau: Dansk A, historie A, et studieretningsfag på A-niveau eller et valgfag på A-niveau (også opgraderet fra B-niveau).

Det kræver en skriftlig ansøgning fra elevens side, som begrunder ønsket, og som begrunder, hvordan målene for studieretningsprojektet kan tilgodeses, herunder kravet om at kunne anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder.

Ansøgning og evt. godkendelse skal være afsluttet før valget af fag og område tirsdag 17/1-23.

Eleven vælger fag, område og faglig problemstilling i samråd med vejlederne. Det er vigtigt, at der er foregået drøftelser med vejlederne om projektets område, og at vejlederne kan sige god for det.

Valget af fag og område foregår i Lectio (fra forsiden).

Studieretningsprojektet må gerne ligge i forlængelse af undervisningen i de indgående fag. Men det kan ikke begrænses til fagligt indhold, der allerede er indgået i undervisningen. Det skal sikres, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, der tidligere er blevet afleveret og rettet.

Tilbage til oversigt

Vejledning

Skolen udpeger blandt skolens lærere i de indgående fag vejledere for den enkelte elev. Normalt vil det være elevens lærere, der fungerer som vejledere, men det kan være andre lærere.

Eleverne kan modtage vejledning gennem alle faserne i projektforløbet: de første overvejelser om fag og område, indkredsning af problemstilling, problemformulering og arbejdet med besvarelsen.

Der skal være en klar adskillelse mellem lærerens rolle som vejleder og bedømmer, og vejledningen må derfor ikke omfatte en bedømmelse af væsentlige dele af besvarelsen.

Forud for valget af fag og område arrangeres en innovationsproces, som kan hjælpe med afklaring.

Vejledningsforløbet:

 • Lærerne i de relevante fag giver en faglig orientering om mulige områder og faglige problemstillinger, gerne med eksempler på opgaveformuleringer
 • Eleven vælger i samråd med vejlederne område, faglig problemstilling og indgående fag.
 • Indkredsning/afgrænsning af emnet i samarbejde mellem vejlederne og eleven. Det anbefales, at eleven tidligt i vejledningsprocessen skriftligt gør rede for sit interessefelt, herunder giver forslag til centrale emner for projektet og præsenterer forslag til mulig litteratur. Det anbefales, at vejlederne vejleder i fællesskab.
 • Tirsdag 30/1 og fredag 9/2 er undervisningsfrie dage, som bruges til vejledning. Kontoret planlægger vejledningstidspunkterne.

Til 1. vejledning skal eleverne medbringe minimum 2 bøger, der er relevante i forhold til projektet.

Ved 2. vejledning skal der være udarbejdet minimum 3 spørgsmål, der kan indgå i en problemformulering.

 • Tirsdag den 20/2 er der placeret en st-time, hvor der arbejdes med problemformuleringer.
 • Eleverne uploader en problemformulering for SRP i lectio senest søndag 21/2-24 kl. 21.00 (tilgås fra forsiden). Problemformuleringen skal indeholde et overordnet spørgsmål, et antal underordnede spørgsmål; hvad skal undersøges og analyseres; hvilke materialer tænkes inddraget; hvilke faglige metoder forventes benyttet.
 • Vejlederne udformer på baggrund af elevens problemformulering den endelige opgaveformulering.
 • Se derudover vejledningskontrakt og vejledningsmanual i lectio (i Værktøjskassen).

Vejledning i skriveperioden:

 • Torsdag 7/3: Skrivedag (obligatorisk) på skolen. Der er planlagt 20 min.s vejledning til hver elev med de to vejledere. Eleven sender forud for vejledningen til vejlederne: disposition for opgaven & et mindre tekstuddrag (fra redegørelse eller analyse/undersøgelse).
 • Tirsdag 19/3: Skrivedag (obligatorisk) på skolen. Der er planlagt 20 min.s vejledning til hver elev med de to vejledere. Eleven sender forud for vejledningen til vejlederne: et mindre tekstuddrag (analyse/undersøgelse) & hvordan det kan lede op til diskussionen – og hvordan begge fag kommer i spil.
 • Der er planlagt workshops i skriveperioden, der er obligatoriske.
 • ”Vejledervagt”: Hver dag i skriveperioden kan et mindre antal vejledere træffes på skolen i tidsrummet kl. 9-14. En plan for, hvilke lærere det drejer sig om, vil fremgå af Lectio.

 

Workshops i skriveperioden:

Workshops starter med et kort læreroplæg, og dernæst skriver eleverne. Læreren er til stede og besvarer spørgsmål.

 • Fra opgaveformulering til disposition
 • Indledning, konklusion & resumé
 • Videnskabsteori

Tilbage til oversigt

Opgaveformulering

Eleverne uploader en problemformulering for SRP i lectio senest søndag 21/2-24 kl. 21.00 Problemformuleringen skal indeholde et overordnet spørgsmål, et antal underordnede spørgsmål; hvad skal undersøges og analyseres; hvilke materialer tænkes inddraget; hvilke faglige metoder forventes benyttet.

Vejlederne udformer på baggrund af elevens problemformulering den endelige opgaveformulering.

Elever, der har valgt samme område, skal udarbejde forskellige problemformuleringer og skal have udleveret forskellige opgaveformuleringer.

Opgaveformuleringen skal:

– gøre det muligt for eleven at opfylde de faglige mål for studieretningsprojektet

– give mulighed for faglig fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over undervisningen i mindst ét af projektets fag

– inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen og ikke indgår i elevens problemformulering

– være konkret og afgrænset

– indebære, at de(t) indgående fag anvendes på et passende niveau

– være udformet således, at eleven har mulighed for at besvare opgaveformuleringen fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for studieretningsprojektet.

Hvis der indgår to fag i studieretningsprojektet, skal opgaveformuleringen endvidere rumme såvel fagspecifikke som tværgående problemstillinger med brug af de indgående fag.

Tilbage til oversigt

SRP – det skriftlige produkt

 Studieretningsprojektets skriftlige produkt omfatter blandt andet forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og resumé.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på 15-20 normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum). Ved studieretningsprojekter, hvor det skriftlige produkt indeholder større mængder af symbolsprog, kan disse dele af besvarelsen opgøres ud fra deres omfang på de givne sider uden at tælle antal enheder. Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og lignende materialer medregnes ikke i omfanget. Eventuelle bilag betragtes ikke som en del af det skriftlige produkt, der indgår i den samlede bedømmelse.

Ved studieretningsprojekter, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af det anvendte materiale være på de(t) fremmede sprog.

Ved studieretningsprojekter, hvori kunstneriske fag eller innovative løsninger indgår, kan en del af det anvendte materiale være et selvproduceret produkt.

Studieretningsprojektets skriftlige produkt skal udarbejdes på dansk. Skolens leder kan dog godkende, at produktet helt eller delvist udarbejdes på engelsk, tysk eller fransk. Hvis et eller flere fremmedsprog indgår, kan skolens leder endvidere godkende, at det skriftlige produkt helt eller delvist udarbejdes på et af de pågældende sprog.

I perioden fra aflevering af det skriftlige produkt og frem til den mundtlige eksamination må vejlederne ikke over for eleven kommentere studieretningsprojektets skriftlige produkt eller vejlede den enkelte elev i det tilknyttede faglige område.

Tilbage til oversigt

Den mundtlige eksamen

 • Eksaminationstid ca. 30 min. Ingen forberedelsestid
 • Tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner -> max. 10 min.
 • Derefter faglig samtale mellem eksaminand, eksaminator og censor med udgangspunkt i den mundtlige præsentation og det skriftlige produkt og de fokuspunkter, som eksaminator og censor forudgående har drøftet
 • I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, der er relevante ifm projektets gennemførelse (i det skriftlige produkt: ikke et krav, men en mulighed)

Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation lever op til de faglige mål. Bedømmelsen af det samlede studieretningsprojekt er en helhedsvurdering af den skriftlige og mundtlige præstation tilsammen.

Der gives ikke delkarakterer for hhv. den skriftlige og mundtlige del af studieretningsprojektet.

Ved det skriftlige produkt lægges vægt på:

 • Om opgaveformuleringen er besvaret
 • Relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag
 • Den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
 • Anvendelse af relevant materiale
 • Den faglige formidling og fremstillingsform

Ved den mundtlige prøve lægges vægt på:

 • Den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
 • Faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra de indgående fag
 • Eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser ifm projektet og valg af indgående fag, herunder argumentation for eventuelt valg af ét fag.

OBS: Eleven må gerne anvende samme metode i begge de indgående fag, så længe det ikke er den eneste metode, der anvendes i projektet.

Målene med studieretningsprojektet

 Eleverne skal kunne:

 • afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling
 • besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
 • planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag
 • demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
 • udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder
 • udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
 • gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling
 • skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout
 • mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom.

Hvis studieretningsprojektet omfatter innovation, skal eleverne kunne udvikle og vurdere innovative løsningsforslag.

Tilbage til oversigt

Formalia i opgaven

Forside: Der skal være en side med opgaveformuleringen og elevens navn og klasse forrest i opgaven.

Resumé: Et kort resumé på max. 20 linjer, der i koncentreret, men sammenhængende form præsenterer opgavebesvarelsens vigtigste elementer. Det skal kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen.

Indholdsfortegnelse: Her skal alle afsnit og underafsnit opstilles med henvisning til, på hvilken side i opgaven afsnittene findes.

Indledning: Indeholder en præsentation af, hvordan eleven vil besvare problemformuleringen, herunder hvordan opgaven er disponeret, og hvilke emnemæssige afgrænsninger opgaven har. Indledningen skal også indeholde en beskrivelse af det empiriske/materialemæssige grundlag for opgaven.

Hoveddel: Består af flere afsnit og underafsnit. Hoveddelen er de redegørende, analyserende og vurderende/diskuterende afsnit, hvori opgavens emne behandles. Det kan være en god idé at afslutte hvert hovedafsnit med en kort sammenfatning af afsnittets hovedpointe(r).

Konklusion: Her sammenfattes hele opgaven, og det understreges, hvordan man har svaret på problemformuleringen gennem udarbejdelsen af opgaven. Man må meget gerne sætte opgavens indhold ind i et større perspektiv.

Noter: Kan anbringes nederst på hver side eller bagerst i opgaven. Noter kan henvise til bestemte sider i materialet eller forklare bestemte begreber el.lign.

Litteraturliste: Det anvendte materiale opstilles i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn.

Bilag: Kan eksempelvis være kort, tabeller, anmeldelser, kildetekster, der har haft stor betydning for udarbejdelsen af opgaven. Der skal refereres til de vedlagte bilag i opgaveteksten.

Hvad tæller med i de 15-20 sider

Det, der tæller med i de 15-20 normalsider, som vil være det normale omfang for studieretningsprojektet, er resumé, indledning, hoveddel og konklusion.

Det vil sige, at forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke tæller med i de 15-20 sider.

Hvad er en normalside

Den mest almindelige definition af en normalside i opgavesammenhæng er 2400 anslag, inkl. mellemrum.

Talepapir og fremlæggelsen ved den mundtlige SRP-eksamination

I forberedelsen til den mundtlige eksamination planlægger eleven den mundtlige præsentation og dialog.

Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens præsentation af studieretningsprojektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. Præsentationen skal endvidere indeholde overvejelser over anvendelse af faglige metoder, herunder metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, der er relevante i forbindelse med det konkrete projekts gennemførelse.

En disposition eller et talepapir kan tjene til at holde den røde tråd og kan være udformet, så det skriftlige støttepapir underbygger en fri præsentation uden egentlig oplæsning.

Tidsrammen for den mundtlige prøve betyder, at elevens præsentation forventes at holde sig inden for en ramme på max. 10 minutter.

Præsentationen efterfølges af en samtale mellem elev, eksaminator og censor. Samtalen vil tage udgangspunkt i elevens præsentation og det skriftlige produkt og de fokuspunkter, som eksaminator og censor har drøftet før eksamen.

Eksempel: Disposition / talepapir

Dispositionen eller talepapiret kan som regel rummes på én A4-side og skal indeholde:

 • En indledning, hvor eleven kort præsenterer emnet og opgaveformuleringen.
 • Præsentation af studieretningsprojektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner.
 • Overvejelser over anvendelse af faglige metoder, herunder metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, der er relevante i forbindelse med projektet.

OBS: Hvis man skriver i helsætninger i talepapiret, kan det let forlede til oplæsning.

Det er ikke et krav, at der foreligger et talepapir ved prøven. Det er eksaminandens eget valg.

Tilbage til oversigt