Skip to main content

Forløbsoverblik

Uge 1           

Orientering om SSO: Regler, tidsfrister og gode råd. Orientering om SSO i fagene om mulige emner og problemstillinger.

Uge 2           

Orientering om SSO i fagene om mulige emner og problemstillinger.

11. januar Innovationslektion + møde med faglærere om valg af fag og emne.

Individuel afklaring omkring valg af fag og emne.

Uge 3           

Individuel afklaring omkring valg af fag og emne.

Valg af fag og emneområde for opgaven.

Udfyldes via linket på forsiden i Lectio. Linket lukker d. 16.1 kl. 8.00 og åbner en uges tid før. Tjek først med din lærer, om dit valg af emne duer.

17-18. januar Vejledning af bibliotekar på KG – klassevis.

Materialesøgning, brug af bibliotek, søgestrategier mm. Mødepligt.

Uge 5           

30. januar Første vejledning med vejleder(e).

2 Bibliotekarer til stede på KG.

Uge 8           

20. februar Notat afleveres til vejleder

Ud fra notatet og vejledningssamtalerne laver vejlederen opgaveformuleringen.

Uge 9

1. marts Anden vejledning med vejleder(e).

1 Bibliotekar til stede på KG

Uge 10-11

SSO skrivekursus – 3 moduler: Arbejde med faglige krav og opgaveformalia.

Uge 11

11. marts Vejlederne uploader opgaveformuleringerne i Netprøver og sender en kopi til PN på mail senest kl. 8.00.

15. marts Opgaveformulering udleveres elektronisk via Netprøver.dk – vejledere er til stede på skolen.

Uge 11-12

Opgaven kan skrives hjemme eller på KG.

Generel opgavehjælp mulig d. 20.-23. marts ved lærere og læsevejleder kl. 9-14 på KG.

Vejledning med vejleder i øvrigt efter aftale m. vejleder.  

Uge 12         

18. marts + 20./21. marts 2 x Obligatorisk vejledning med vejleder.
22. marts kl. 13.30 Sidste frist for aflevering af SSO i Netprøver. Afleveres som pdf.

Tilbage til oversigt

Fag og område

Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for 1-2 fag. Skrives opgaven i ét fag, skal eleven enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i 2 fag, skal mindst ét skal være på minimum B-niveau. Opgaven skal skrives på det højeste faglige niveau, eleven har eller har fulgt fagene.

Som noget nyt blev det med HF-reformen i 2017 muligt at skrive en SSO med fokus på en ”virkelighedsnær problemstilling inden for et professionsområde”. Med det menes, at man kan fokusere på en problemstilling inden for et job, man overvejer at få senere i sit liv. Det job kunne f.eks. være pædagog, lærer, politibetjent eller sygeplejerske. Man kan f.eks. skrive en opgave om, ”hvilke udfordringer inklusion giver for undervisningen i folkeskolen”. Hvis man vil skrive en opgave med en ”virkelighedsnær problemstilling inden for et professionsområde”, skal man dog være opmærksom på, at vurderingen af opgaven stadig vil ske inden for HF-fagenes faglige mål. SSO’en skal derfor stadig tage udgangspunkt i HF-faget/fagenes faglighed. Det må således ikke ”bare” være en overfladisk opgave, der kun beskriver hvordan det er at være lærer i folkeskolen. Faglig teori og begreber fra faget/fagene skal inddrages.

Tilbage til oversigt

Opgaveformulering

Om opgaveformuleringen står der i ministeriets vejledning:

 • Opgaveformuleringen udarbejdes af elevens vejleder/vejledere.
 • Den skal rumme fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de(t) pågældende fag.
 • Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset og skal præcist angive, hvad der kræves af eleven.
 • Den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen.
 • Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden.
 • Elever, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformu-leringer.

 

Som det fremgår af ovenstående, vil der i opgaveformuleringen være krav om at behandle delemner/synsvinkler, som du ikke har talt med din(e) vejleder(e) om. 

Opgaveformuleringen vil indeholde forskellige taksonomiske niveauer, f.eks. redegørelse, analyse og diskussion. Det er vigtigt, at du får besvaret alle de krævede niveauer og vægter opgavens forskellige dele fornuftigt

Opgaven må ikke bygge direkte på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i undervis­ningen, hvilket hænger sammen med, at du derved ikke får mulighed for at demonstrere den nødvendige selvstændighed i opgaveskrivningsprocessen. Som hovedregel kan man sige, at hvis du kan skrive væsentlige dele af din besvarelse ved at benytte allerede gennemgået lærebogsstof, allerede gennemførte forsøg og eksperimenter, eller noter fra undervisningen, opfylder opgaveformuleringen ikke læreplanens krav. Det vil dog være helt ok, hvis besvarelsen udarbejdes i forlængelse af arbejdet i de(t) indgående fag.

Man har ikke krav på at kunne skrive om hvad som helst. Emnet skal være klart inden for faget/fagenes fagområder

Læs hele læreplanen og vejledningen for SSO på undervisningsministeriets hjemmeside: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-2017

Tilbage til oversigt

Opgaveaflevering

Når du har fået udleveret opgaveformuleringen, er ”prøven” begyndt. Det betyder, at der skal gives en karakter. Hvis opgaven ikke afleveres, eller ikke accepteres som rettidigt afleveret, gives karakteren -3.

Det er Elevens ansvar at overholde den givne tidsfrist. Du kan eksempelvis ikke henvise til it-problemer som argument for ikke at aflevere rettidigt.

Er du ordblind vil du få opgaveformuleringen udleveret en dag tidligere.

Sygdom og andre særlige omstændigheder, hvor eleven må anses uforskyldt, kan afleveringsfristen forlænges. Ved en evt. sygeprøve formuleres en ny opgaveformulering inden for samme område. Der skal ved sygdom afleveres en lægeerklæring, som eleven selv betaler.

Hvis du bliver syg i opgaveugen og ikke er i stand til at gøre opgaven færdig, skal du straks kontakte skolen telefonisk (tlf. 7633 9600)

Opgaven afleveres direkte i Netprøver. www.netprøver.dk.  

Tilbage til oversigt

Vejledning

Skolen udpeger blandt lærerne vejleder(e) i til opgavens fag. Normalt vil det være elevens egen faglærer(e), men der kan forekomme situationer, hvor der udpeges en anden lærer. Eleven har ikke krav på at få en bestemt vejleder

Vejledning sker både før og under opgaveugen. Vejledningen skal give eleven klare anvisninger til det videre arbejde med opgaven. Som led i vejledningen stilles produktkrav til eleven i form af aflevering af mindre tekstuddrag eller udfoldede opgavedispositioner. Der skal være en klar adskillelse mellem lærerens rolle som vejleder og som bedømmer, og vejledningen må således ikke omfatte en bedømmelse af væsentlige dele af elevens besvarelse.

Vejledning skal være formativ, dvs. vejleder(e) giver – efter læsning af mindre tekstuddrag eller i forbindelse med diskussion af disposition – klare anvisninger på muligheder for det videre arbejde med besvarelsen, f.eks. omkring eksempler på faglig argumentation, sproglig korrekthed eller mulighed for at inddrage yderlige stof til besvarelsen.

Vejledningsforløbet:

 • Lærere i de relevante fag giver en faglig orientering om mulige områder og faglige problemstillinger. Spørg om de kan vise eksempler på opgaver og opgaveformuleringer.
 • Eleven vælger i samråd med vejleder område, faglig problemstilling og diskuterer materialer.
 • Indkredsning af/afgrænsning af emne. Det er vigtigt, at eleven så tidligt som muligt skriftligt gør rede for sin interesse. Er der flere vejledere på en opgave, er det bedst, at de vejleder sammen.
 • I midten af februar og marts måned vil der være obligatorisk og skemalagt vejledning med din/dine vejleder(e). Derudover er det elevens ansvar at arrangere vejledning.
 • Den 20. februar (se ”køreplanen”) skal der afleveres et skriftligt notat til vejlederen, der er udgangspunkt for vejlederens udarbejdelse af en opgaveformulering.

Tilbage til oversigt

Formalia i opgaven

Omfang:

Opgavebesvarelsen har et omfang på 10-15 normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og lignende medregnes ikke i omfanget. Evt. bilag indgår ikke i den samlede bedømmelse.

Krav til udformning af opgaven:

Forside:

Opgavens forside er den blanket, hvorpå din opgaveformulering er skrevet. Denne forside får du udleveret ved opgaveugens start. Den indsættes som forside. Brug evt. en gratis pdf-word converter fra nettet. Eller åbn pdf-filen direkte i wordappen.  

Forsiden skal indeholde: navn, klasse, opgavens titel, skolens navn samt årstal.

Opgavens afsnit:

En større skriftlig opgave indeholder:

 • Et resumé. Et kort resumé på dansk på omkring 150 ord. (se mere under pkt. 11 i dette hæfte)
 • En indholdsfortegnelse
 • En indledning, hvor du præsenterer, hvordan du vil besvare opgaveformu-leringen.
 • En hoveddel, som består af flere afsnit. Disse afsnit vil normalt være en redegørelse, en analyse og en diskussion. Hvert af disse afsnit vil typisk indeholde flere underafsnit. Det kan være en god idé at afslutte hvert afsnit med en opsamling/delkonklusion.
 • En konklusion, hvor du laver en sammenfatning af hele opgaven.
 • En litteraturliste, hvor det anvendte materiale angives efter type. Bøger opstilles i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn.
 • Bilag

Eksempel på en litteraturliste: (se også SSO-skriveskabelonen)

Bøger:

Sørensen, Jens: ”Magtens ansigt”, Gyldendal 2006

Artikler:

”Lommepenge for lektier i udsatte områder skal bryde social arv”. Jyllandsposten 11. februar 2020.

Film/TV-udsendelser:

”100 års indvandring: Afsnit 6” (sendt august 2015 på DRK)

Websider

http://www.forfatterweb.dk/oversigt/bang-herman. Hentet 2. januar 2023.

Fodnoter:

Fodnoter kan anbringes nederst på hver side eller bagerst i opgaven. Man skelner typisk mellem henvisende noter (hvor du henviser til bestemte sider i dit materiale) og forklarende noter (hvor du f.eks. forklarer et bestemt begreb eller lign).

SPØRG DIN VEJLEDER OM SÆRLIGE KRAV TIL OPGAVENS OPBYGNING I DET/DE FAG, DU SKRIVER I.

Tilbage til oversigt

SSO-resume

Ved afslutningen af arbejdet med opgavebesvarelsen laves et resumé. På det tidspunkt kender du resultatet af dit arbejde med opgaven og kan nu skrive et resumé. Et resumé er en kortfattet formidling af opgavens formål, metode, resultat og konklusion.

Et resumé indeholder typisk følgende fire elementer:

 • Formål med opgaven/undersøgelsen, dvs. kort beskrivelse af baggrunden for opgaven/undersøgelsen (f.eks. hvorfor området er vigtigt at undersøge) og en faglig begrundelse for formål med egen opgave.
 • Metode, dvs. en kort beskrivelse af den metode du har brugt, dvs. hvordan du har undersøgt problemet, f.eks. med reference til vigtig teoretisk viden, laboratorieforsøg eller indgået faglig viden.
 • Resultat, dvs. kort beskrivelse af resultatet af undersøgelsen (f.eks. med reference til statistiske udregninger, resultat af analyse og diskussion).
 • Konklusion med en ganske kort beskrivelse af det vigtigste resultat af opgavens undersøgelse.

Tilbage til oversigt

Bedømmelse

Opgaven bedømmes af din(e) vejleder(e) og en censor.

Bedømmelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i opgaven”. Ved bedømmelsen lægges herudover vægt på nedenstående forhold:

 • Er opgaven besvaret ud fra de formulerede krav
 • Er der benyttet relevant baggrundsstof/materiale for besvarelsen og er det anvendt fornuftigt
 • Er stoffet formidlet på tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt dybtgående
 • Er der præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation. At alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende
 • Er fremstillingen overskueligt disponeret, og er der er sammenhæng i besvarelsen
 • Er den sproglige udformning klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven.

Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis opgaven var skrevet på dansk.

Det skal understreges, at opgavens formelle opbygning og kvaliteten af den sproglige udformning også tæller med i bedømmelsen.

Den større skriftlige opgave har en vægt på 1,5 på eksamensbeviset.

Ved bedømmelse af opgaver, hvor faget engelsk indgår flerfagligt med et andet fag skal der inddrages engelsk kildemateriale. Hvis der citeres fra det pågældende materiale, gøres det på engelsk. For enkeltfaglige større skriftlige opgaver i faget engelsk gælder, at opgaven (som hovedregel) skrives på dansk, dog er citater på engelsk. Hele det benyttede primære kildemateriale skal normalt være på engelsk. Hvis en besvarelse i faget engelsk udelukkende har benyttet en dansk tekst (evt. den danske oversættelse af en engelsksproget tekst) som primær kilde, er der tale om en utilfredsstillende besvarelse.

Tilbage til oversigt