Skip to main content

TYSK


Metoder og begreber

Tysk er et humanistisk fag, og det har som sprogfag 3 søjler: Det er et videns- og kundskabsfag, færdighedsfag og et kulturfag, og i forbindelse med SRP/SSO vil du først og fremmest skulle arbejde med beskrivelse, analyse og fortolkning af forskellige teksttyper inden for det, man kalder det udvidede tekstbegreb. Dvs. litterære værker, romaner, noveller, Kurzgeschichten – en særlig yndet genre i nyere tysk litteratur – drama, film og tv, billeder i form af fotografier og malerier og endelig også faglitteratur.

I det følgende vil du få en kort introduktion til de forskellige teksttyper, du sikkert vil komme til at arbejde med i forbindelse med udarbejdelsen af en SRP/SSO og de særlige analytiske forhold, du skal have med i din opgave.

For alle former for analyse gælder, at du skal arbejde med tekstmaterialet på forskellige taksonomiske niveauer:

 • Det redegørende niveau – præsentation af tekst og sammenfatning af indhold
 • Det analyserende niveau – fx personkarakteristik, analyse af konflikter i teksten forklaret gennem eksempler og citater. Opbygningen af teksten, indledning, dramatisk højdepunkt, afslutning.
 • Det perspektiverende niveau – inddragelse af andre tekster fra samme tema for at undersøge og forklare ligheder og forskelle. Her kan man også inddrage viden om tiden eller forfatteren.

Fra det daglige arbejde i tyskundervisningen vil du være bekendt med:

 • Metoder til sproganalyse: Stilistik og grammatik – fx at beskrive et digts rytme og rimstruktur, ordvalg og sætningsdannelse, brugen af ordklasser og sætningstyper. Du vil også have prøvet at kigge på en teksts stilleje: Er der tale om et talesprog med korte sætninger, bandeord og slang? Eller drejer det sig om et mere formelt sprog med lange sætninger med mange indskudte sætninger?
 • Metoder til analyse af tekster inden for det udvidede tekstbegreb: Både fiktive og non-fiktive multimodale teksttyper, fx artikler, film og musikvideoer:
 • Non-fiktion: Kommunikationsanalyse, retorisk analyse, analyse af sproglige virkemidler, argumentationsanalyse, diskursanalyse, billedanalyse, mm.
 • Fiktion: komposition/plot, karakteristik af personer, miljø mm, fortællesynsvinkel, sprog, billedsprog, tema, budskab mm

De forskellige teksttyper og deres karakteristika:

 • Kurzgeschichte – på dansk kortnovelle.

Handlingen i kortnovellen har et enkelt fokuspunkt, en enkelt situation

Sted og tid er ofte ubekendt, og historien udfolder over kort tid. Opbygningen af kortnovellen er som regel kronologisk, og slutningen er åben.

Persongalleriet er begrænset, og læseren får som regel ganske lidt at vide om personerne.

Fortælleren er ofte en 3. personsfortæller.

Sproget i kortnovellen er præget af enkelthed. Man taler om kortnovellens sprog som et isbjerg, hvor meget er skjult for en umiddelbar fortolkning. Der er hyppig brug af symboler og ledemotiver

 • Romanen

En roman er en længere fortællende tekst, hvor en eller flere personers livsforløb bliver beskrevet. Romanen har mange undergenrer: udviklingsroman, autobiografisk roman, kriminalroman og flere andre.

Handling: Der er ofte flere parallelle handlingsforløb. Romanen er struktureret i afsnit og kapitler.

Tid, rum og sted bliver som regel nøje placeret, og der er et stort persongalleri i form af hovedpersoner, bipersoner. Beskrivelsen af personernes udvikling og psykologi er vigtig.

Fortællerperspektivet kan være: jeg-fortæller, en alvidende fortæller, en 3. personsfortæller, en neutral fortæller.

Eventyr

Enkle og til tider tilsyneladende naive historier med et særligt fortællemønster. Fokus på heltens eller heltindens udvikling i overvindelsen af flere forskellige udfordringer.

Eventyrgenrer:

Folkeeventyret – med udgangspunkt i folkelige fortælletraditioner, der senere er blevet nedskrevet og udgivet. I det 19. årh i Tyskland af brødrene Grimm.

Kunsteventyret – Eventyr skrevet i det 19.årh med inspiration fra folkeeventyret. H.C Andersen er den mest kendte forfatter til kunsteventyr.

Det moderne eventyr – Historier bygget over folkeeventyret, men sat ind i en moderne sammenhæng. Ofte med en ironisk distance til folkeeventyrets magiske og fantastiske verden.

Handling: Helten eller heltinden oplever en konflikt og må ud i verden for at løse den. I folkeeventyret som oftest med en lykkelig slutning.

Komposition: Tredelt struktur – hjemme – ude – hjem/Kosmos – Kaos – Kosmos

Tid, sted og rum: som regel ukendt – magisk verden

Personerne: ofte uden psykologisk dybde og navnløse. Magiske væsener som drager, hekse, trolde.

Temaer: basale menneskelige forhold – fattigdom, sult, seksualitet, misundelse, kampen mod det onde.

Lyrik

Lyrik er litteratur i koncentreret form med fokus på følelse, stemning og sprog. Her benyttes særlige virkemidler som rim, rytme, metrik, vers, strofe. Det klanglige spiller en betydelig rolle

Der er mange genrer inden for lyrikken: Det klassiske rimede digt, det episke (fortællende) digt, poetry slam, balladen, folkesang, popsange.

Handlingen i digtet er ofte en bestemt situation, en oplevelse, en følelse.

Opbygning: Digtet er opbygget i strofer og vers af forskellige længde med eller uden rim og fast rytme.

Tid og sted: Tiden i digtet er ofte abstrakt uden egentlig udstrækning. Stedet kan være den virkelige verden, men også en imaginær, forestillet verden.

Personer: Ofte er der et lyrisk jeg, ud fra hvis perspektiv digtet folder sig ud.

Sprog og stil: vigtige elementer er – rim, rytme, metrik, symboler og metaforer.

Drama

Et drama er en tekst, der bliver fremført på en scene foran et publikum med brug af dialoger og monologer. Drama finder man i en række velkendte genrer: teater, film, tv-spil/serier, opera, musical, kabaret.

Dramatyper: Det lukkede drama med en lineær handling i scener og akter med enhed af tid og sted efter en særlig spændingskurve. Og det åbne drama, der består af sceniske fragmenter uden regelbundet sammenhæng.

Personerne: Handlingen i dramagenren er bestemt af personerne. Alle personer/figurer har en funktion. Der findes hoved- og bifigurer.  

Sproget folder sig ud i dialogen eller monologen, er derfor et mundtligt sprog med forskellige regianvisninger.

Indhold: Et drama udfolder næsten altid en konflikt, der følger en spændingskurve, der kan beskrives på følgende måde: eksposition, optrapning, krise, omslag, afslutning og mulig løsning af konflikten.

Film

Film har mange undergenrer: Actionfilm, komedier, drama, krimier, kærlighedsfilm, fantasi- og science fiktionfilm.

En film er i lighed med dramaet ofte bygget rundt om en konflikt, dennes udvikling og løsning.

Komposition: Filmen består af scener og sekvenser og følger ofte en fast dramatisk spændingsmodel. En klassisk model består af: anslag, præsentation, uddybning, point of no return, optrapning, klimaks (peripeti) – forløsning

Tid og rum er der ingen begrænsning på. Det kan være konkret eller uden egentlig reference til noget konkret.

Personer: opdelt i hoved- og bipersoner i lighed med dramaet.

Filmsproget: grundelementerne er dialog/monolog, billed – klipning, kameraindstillinger – og lyd diegetisk (musikken er placeret i filmens fysiske miljø) og ikke-diegetisk (musikken er tilføjet senere og befinder udenfor den narrative ramme)

Billedet

Billedet har mange undergenrer: maleri, fotografi, plakat, graffiti, Street Art, vægmaleri, digitale billedformer, der grænser op til film/video.

Komposition og form: Her skal du kigge på forhold i billedet som: forgrund, mellemgrund, baggrund. Beskrivelse af linjer i billedkompositioner: diagonale, vertikale, horisontale. Beskrivelse af farverne som fx mørke, lyse, transparente.

Stil og teknik: Her kan du undersøge materialevalget; Kridt, kul, olie, Akvarel og undersøge/beskrive farverne som kolde/varme, stærke/svage og se på, om der er brugt farvesymbolik.

Indhold og tema: Du kan også undersøge hensigten med billedet. Er billedet tænkt som underholdning, diskussion, propaganda/manipulation osv.?

Faglitteratur

Faglitteratur har en række undergenrer: tale, foredrag, essay, artikel, interview, reportage.

Temaerne kan være af politisk, social, religiøs eller videnskabelig art.

Tid og sted:  Taler og foredrag finder sted her og nu i offentligheden. En række af de øvrige undergenrer; reportager og interviews finder man i medierne – aviser, på internettet, i fjernsynet eller radioen osv.

Afsender: Afsenderen er ofte en professionel journalist, en ekspert inden for et særligt vidensområde, en politiker, en privatperson.

Modtageren: der kan være tale om et eksplicit publikum, der bliver talt direkte til, eller et implicit publikum, afsenderen indirekte henvender sig til, som tilfældet vil være det i medierne, på internettet osv.

Sprog og stil: Her skal du særligt interessere dig for teksternes appelformer som logos, pathos og ethos og anvendelsen af symboler, metaforer og retoriske virkemidler. Du kan her gøre brug af det retoriske pentagram:

Det retoriske pentagram – hentet fra 5.1 Kommunikation | Ind i sproget hhx (systime.dk))

Tilbage til oversigt

Eksamen

B- og A-niveau (STX)

Mundtlig eksamen

Mundtlig prøve med 60 minutters forberedelse, hvor du får udleveret en ukendt tekst (maks. 1½ -2 sider) til ét af de emner, som der er opgivet til eksamen.

Til den ukendte tekst er der en række spørgsmål som f.eks.

 • eine kurze Zusammenfassung des Textes
 • eine Charakterisierung von xx
 • einen Kommentar zum Zitat xx
 • einen Vergleich mit anderen Texten zum Thema xx

Eksaminationen består af:

 • Præsentation, som du har arbejdet med i forberedelsen. Varighed ca. 8 minutter
 • Samtale mellem dig og din lærer.

Selve eksaminationen varer ca. 24 minutter.

Gode råd til før eksamen:

Når du går til eksamen, skal du selvfølgelig være godt forberedt.

 • Du skal have styr på notater og tekster fra de opgivne emner.
 • I undervisningsbeskrivelsen kan du se de emner, som der er opgivet til eksamen.
 • Du skal kunne sige noget om alle tekster fra de opgivne emner. Her kan du øve dig i små sammenfatninger af teksten, en karakteristik af hovedpersonen eller særlige kendetegn (f.eks. Märchenmerkmale)
 • Lav nogle læsegrupper, hvor I øver med hinanden eller overhører hinanden i de forskellige tekster. Det er vigtigt, at I får øvet udtale.
 • Snak med hinanden om, hvordan I skal bruge de 60 minutters forberedelsestid.
 • Øv dig i de faste vendinger, som I har lært.
 • Se tysk tv, lyt til tysk musik – prøv at få det tyske sprog ind under huden – fokusér på udtale – find evt. gloser på duden.de

Gode råd til de 60 minutters forberedelse:

 • Se de gode råd i ”Eins, Zwei, Drei”, siderne 56-58 og følg de forskellige trin, hvis de passer til den måde, som du arbejder på.
 • Husk at være opmærksom på, hvilken teksttype du har fået udleveret – fiktiv eller ikke-fiktiv tekst.
 • Redemittel til fiktive tekster – se siderne 46-48
 • Redemittel til ikke fiktive tekster – se siderne 49-50
 • Generelle Redemittel – se siderne 35-37

Selve eksaminationen:

Til selve eksaminationen må du have eksamensteksten og notater med, som du har skrevet i forberedelsen.

 • Præsentér kort dit tema og disposition
 • I din præsentation må du gerne inddrage centrale citater fra eksamensteksten
 • Tal tydeligt og ikke i et alt for højt taletempo
 • Hvis du selv kan rette på dine fejl undervejs, er det positivt.
 • Brug gerne de ”Redemittel”, som du har arbejdet med i undervisningen
 • Undgå danske gloser, men prøv at omskrive det ord, som du mangler
 • Det forventes ikke, at du kan tale et fejlfrit tysk – hverken på B eller A-niveau

 

A-niveau (STX)

Skriftlig eksamen

Til den skriftlige eksamen får du udleveret en tekst, som er grundlaget for besvarelsen. Den skriftlige opgave består af 5 opgaver:

 • Opgave 1-4 er opgaver til forståelse (”Richtig oder falsch”) og udvalgt grammatik som f.eks. præpositioner, verbernes bøjning, kasus, pronominer, adjektivernes bøjning, passiv, udvidet infinitiv)

Her skal du typisk finde eller understrege f.eks. kasus eller verbets tid eller præpositioner og deres styrelse.

Du bliver også bedt om at forklare grammatik f.eks. valg af kasus eller adjektivernes bøjning.

 • Opgave 5.1 – en sammenfatning af den vedlagte tekst, hvor du bliver bedt om at komme ind på bestemte emner.
 • Opgave 5.2 – her skal du besvare ét af typisk 7 forskellige spørgsmål.

Du har fem timer til at besvare opgaverne og du må medbringe grammatikbog, grammatikark, afleveringer og bruge onlineordbøger ordbogen.com og duden.de. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Når du skal besvare spørgsmålene, kan du bruge følgende fremgangsmåde:

 • Læs først den tyske tekst – og lav derefter opgaver 1-4
  • Markér sætninger, som du skal bruge til at besvare opgave 1, som kræver grundig tekstlæsning.
  • Find dine grammatikark eller afleveringer frem, så du kan bruge dine notater. Det er ofte de samme grammatiske emner, der optræder i eksamensopgaverne.
 • Opgave 5.1. er en opgave, hvor du skal besvare en række spørgsmål og her skal du skrive en sammenhængende tekst
  • Skriv en indledning, hvor du kort introducerer emnet for læseren.
 • Die Hauptperson ist/ der Protagonist (husk akk/genitiv/dativ – Protagonisten) ist/die Protagonisten dieser Geschichte sind …/Die Geschichte wird aus der Perspektive von … erzählt und die Handlung spielt in der Schweiz, in der DDR/ in der Gegenwart.
 • Der Romanauszug/Das Interview greift ein aktuelles Thema auf und zwar kulturelle Unterschiede.
 • Husk at besvare de spørgsmål, som du bliver bedt om at besvare.
 • Du må gerne henvise til teksten i form af fodnoter (Zeile xx)
 • Du skal undgå direkte citater fra teksten.
 • Skriv en lille afslutning/konklusion.
 • Der Text/ die Geschichte handelt also von – dativ.
 • Der Textauszug beschäftigt sich damit, wie/warum …
 • Der Text befasst sich mit dem Thema/den Themen …
 • Opgave 5.2.
  • Husk at angive den opgave, som du har valgt
 • Husk at læse grundigt korrektur på din besvarelse. Se dine sidste afleveringer igennem og notér dig, hvilke fejltyper du normalt har.

Besvarelsen af spørgsmål 5.1 og 5.2 skal fylde 400 ord – du må gerne skrive mere op til 450 ord. 5.1. skal ca. fylde 2/3 af besvarelsen og 5.2. ca. 1/3.

Tilbage til oversigt