Skip to main content

SAMFUNDSFAG

Metoder og begreber

Samfundsfag omhandler danske og internationale forhold. På et empirisk og teoretiske grundlag giver faget viden og kundskab (evner) til at forstå det omliggende samfund. I faget arbejdes der med at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber. Der findes tre overordnede metode inden for samfundsvidenskaberne.

Samfundsvidenskaberne
Kvantitativ metode
 • Ved den kvantitative metode er der fokus på størrelse eller mængde, der kan registreres/måles i tal. Her fokusere på at få et overordnet billede af et konkret samfundsfænomen. For eksempel kriminalitetshyppigheden blandt unge eller danskernes vælgeradfærd. Dvs. fokus på hvor udbredt fænomenet er dvs. mængden og hyppigheden.
 • Den anvendte empiri vil ofte være større undersøgelser, hvor et bredt udsnit af befolkningen er blevet spurgt/interviewet. For at undersøgelsen er repræsentativ skal der som tommelfingerregel spørges minimum 1000 respondenter for at sikre at undersøgelsen er repræsentativ.
 • Man anvender forskellige beregninger til at tolke materialet –> mønstre og udviklingstendenser –> De forskellige beregninger der kan foretages, er statistisk usikkerhed der anvendes på meningsmålinger. Indeks beregninger der anvendes på udvikling og tid. Procentvis andel eller andre former for beregninger.
 • Denne metodiske tilgang er Inspireret af naturvidenskaben
 • Centrale begreber er i forbindelse med kvantitative undersøgelser er Validitet og Reliabilitet
  • Validitet: hvor gyldig en undersøgelse er fx spørger vi om det vi gerne vil vide noget om
  • Reliabilitet: hvor pålidelig data er. Er data indsamlet på en nøjagtigt og retvisende måde

Kvalitativ metode
 • Ved den kvalitative metode er der fokus på egenskaber og karakteren af et fænomen. Det vil sige at gå i dybden at undersøge en holdning til bunds. Her er idealet altså ikke at få et overordnet blik på fænomenet, men en dybere forståelse på den enkeltes situation, holdning eller synspunkter på et samfundsfagligt fænomen.
  • Hvordan kan vi forstå og fortolke et fænomen
 • Fokus er på dybde; at komme under overfladen. Der vil være få undersøgelsesobjekter, da der er fokus på forståelse og fortolkning.
 • Empiri vil ofte være tekster, dybdegående interviews, film, dokumentar, deltagerobservation m.v.
 • Giver ikke et billede af, hvordan det generelt forholder sig.
 • Fordelen ved den kvalitative metode er indsigt i de adspurgtes holdninger og tanker.
 • Denne metodiske tilgang er inspireret af de humanistiske videnskaber.
Den komparative metode
 • Den tredje samfundsvidenskabelige metode er den komparative metode. Den anvendes til typisk ved en case orienteret tilgang. For eksempel ved sammenligninger af forskellige landes politiske systemer, landes økonomier, kommunale, regionale eller national stemmeadfærd, kulturelle normer og værdier, eller andre sociologiske fænomener.
 • Empiri ved den komparative metode kan både være kvantitative eller kvalitative data, men oftest kvantitative data.
 • Det centrale ved en sammenligning er at der undersøges forskelle og ligheder mellem samfundsfaglige fænomener.
  • Dette kan resultere i opstilling af hypoteser, der forklarer de forskelle, der kan forekomme

Tilbage til oversigt

Eksamen

C-niveau (STX og HF)
Mundtlig eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med ukendte spørgsmål og et ukendt bilagsmateriale. Opgaven har tilknytning til et af de temaer, du har haft i undervisningen. 

Opgaverne består af et tema med spørgsmål, der følger de taksonomiske niveauer, og et bilagsmateriale på 1½ til to normalsider a 2400 enheder. 

Hver opgave kan indeholde både tekst og statistisk materiale. Der kan også indgå elektronisk mediemateriale som en del af bilagsmaterialet. 

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 48 minutters forberedelsestid. 

I forberedelsestiden skal du læse bilagsmaterialet og svare på spørgsmålene ud fra den faglige viden du har fået i timerne. Derfor er det vigtigt at du medbringer dine noter og dine bøger til forberedelsen.

Du kan bruge forberedelsen på følgende måde:

 • Læs opgaveformuleringen grundigt!
 • Læs dernæst bilagene (som regel en tekst samt figur/tabel)
 • Skriv små notater eller understreg i bilagene, så du hurtigt kan finde frem til centrale citater/tekststeder, som du vil nævne i eksaminationen
 • Find dine noter til emnet frem og besvar spørgsmålene og overvej følgende:
  • Hvilke faglige begreber eller teorier kan jeg inddrage?
  • Hvilken viden (artikler, TV-dokumentar m.v.) kan jeg inddrage?
  • Hvilken aktuel viden kan jeg inddrage?
 • Husk, at du gerne må inddrage faglige begreber/teorier fra andre emner, hvis det er relevant.
 • Vær opmærksom på at komme i dybden med begreber og teorier – undgå namedropping!

Selve eksaminationen indledes med, at du præsenterer din besvarelse af spørgsmålene og former sig derefter som en samtale mellem dig og din lærer med udgangspunkt i opgaven.

Opgaverne består af et tema med spørgsmål, der følger de taksonomiske niveauer.

Tema: Velfærdssamfundet og forsørgerbyrden 

 1. Redegør for det danske velfærdssamfunds problemer ifølge bilag A og B. 
 2. Forklar de tre velfærdsmodeller, og undersøg om den universelle velfærdsmodel er under pres i Danmark.
 3. Diskuter hvilke konsekvenser reformer om … vil have for velfærden i Danmark. Inddrag bilag C i diskussionen. 

Tema: Velfærdssamfundet og forsørgerbyrden 

 1. Redegør for de tre velfærdsmodeller, og hvilke ideologier de er udtryk for. 
 2. Undersøg det danske velfærdssamfunds problemer ifølge bilag A og B. 
 3. Diskuter hvilke konsekvenser reformer om … vil have for velfærden i Danmark. Inddrag bilag C i diskussionen. 

Som det ses af eksemplerne, kan der enten tages udgangspunkt i bilagsmaterialet eller i kernestof.

Kilde: Bekendtgørelse for samfundsfag C, redigeret.

B-niveau (STX og HF)

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en eksamensopgave med et kendt tema og et ukendt bilagsmateriale. En eksamensopgaves tema er kendt af eksaminanderne, idet det er identisk med et undervisningsforløbs tema. Eksamensopgaverne består af en overskrift, der angiver et tema, samt bilagsmateriale på seks til otte normalsider. Bilagsmaterialet indeholder materiale af forskellig art, herunder artikler med aktuelt samfundsfaglige problemstillinger, statistisk materiale mv.

På baggrund af det trukne bilagsmateriale skal der opstilles en samfundsfaglig problemstilling med tre tilhørende taksonomiske underspørgsmål som efterfølgende besvares i en synopsis. 

Der er ved eksamen mulighed for at danne eksamensgrupper med op til 3 deltager. Eksamenens grupperne må udarbejde en fælles synopsis som de enkeltvist går op til prøve i.

Forberedelsen inden eksamen:

 • Læs dit pensum grundigt – du kan se undervisningsbeskrivelsen på Lectio.
 • Det kunne være en god idé at udarbejde oversigter over de enkelte temaer, hvor I har de vigtigste begreber og relevant viden om temaet med. Begrebsoversigt til hvert undervisningsforløb er en god idé.
 • Træn de faglige begreber og teorier.
 • Det er vigtigt at oparbejde en viden om de forskellige temaer, som vi har arbejdet med. Baggrundsviden og inspiration til diskussionsspørgsmål kan du ofte finde i de aktuelle artikler vi har haft i undervisningen.
 • VIGTIGT: Hold dig orienteret om dine samfundsfaglige temaer.

24 timers forberedelse:

 • Aftal på forhånd, hvordan I vil arbejde sammen. Vil I lave en fælles synopsis, eller bare bruge hinanden som sparringspartnere og skrive synopsen hver for sig?
 • Orientér jer også i læsepensum, når I arbejder.
 • Husk at overholde de formelle krav til, hvad en synopsis i samfundsfag skal indeholde:
  • Problemstilling – et overordnet spørgsmål
  • problemformulering (redegørelse, undersøgelse/sammenligning og diskussion)
  • besvarelsen af problemformuleringen – husk delkonklusioner
  • konklusion
  • HUSK AT FINDE ET SELVVALGT BILAG (IKKE FRA PENSUM)

Ved eksamensbordet:

 • Præsentér din problemstilling og begrund dit valg af fokus.
 • Præsentér din problemformulering og beskriv kort, hvordan du/I har grebet besvarelsen an. Hvilke dele af bilagsmaterialet vil du/I især lægge vægt på. Hvilke begreber og teorier vil du/inddrage?
 • Fremlæg din besvarelse af problemformuleringen – og husk, at du har det første ca. 8 minutter for dig selv. Efterfølgende ved eksamens udfoldes sig som en dialog mellem elev og underviser.

A-niveau (STX)
Skriftlig eksamen

Den skriftlige eksamen i samfundsfag varer 6 timer, hvoraf der er afsat 40 minutter til gruppeforberedelse, hvor I får udleveret opgaveformuleringer uden bilagsmaterialet.

I gruppeforberedelsen kan I drøfte de forskellige opgavetyper og faglige begreber og teorier, som kan bruges til at besvare opgaverne.

Efter 40 minutter får I udleveret hele eksamenssættet med bilag, og I har 5 timer og 20 minutter til at besvare opgaverne individuelt.

Eksamenssættet i samfundsfag består af:

 • en fællesdel med to små opgaver og
 • tre valgfrie dele med hver to opgaver.

Til alle opgaver hører en række vedlagte bilag, som skal bruges i besvarelserne. Fællesdelen (1a og 1b) skal du besvare.

Af delopgaverne (A, B og C) skal du vælge en af de tre delopgaver. Ofte vil delopgaverne have vægt på enten politik, økonomi, sociologi eller international politik, selvom der også kan være blandinger af de forskellige emner.

Der er forskellige opgavetyper, som forekommer i den skriftlige eksamen. Det er opgavetyper, som du har fået gennemgået og har trænet i undervisningen. Husk derfor at gemme dine afleveringer og notater inden eksamen i en mappe, hvor du hurtigt kan finde dem. Alle opgavetyper forklares uddybende i bogen “Sådan skriver du i samfundsfag” af Marie Berg Carlsen som du har fået udleveret. Medbring bogen til eksamen.

Når opgaverne skal bedømmes, vægter de således:

 • Den samlede besvarelse af fællesdelen vægter cirka en tredjedel
 • De to spørgsmål i den valgfri del vægter hver især cirka en tredjedel.

De seks opgavetyper er:

 1. Hvad kan der udledes
 2. Opstil hypoteser
 3. Undersøg
 4. Sammenlign
 5. Diskutér
 6. Skriv et notat

Mundtlig eksamen

Prøveform A:

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt bilagsmateriale. Opgaven har tilknytning til et af de studerede temaer og består af 8-10 normalsider a 2.400 anslag inkl. mellemrum. Bilagsmaterialet indeholder både tekster og statistisk materiale. Der kan også være tale om elektronisk materiale.

Forberedelsen kan foregå individuelt eller i grupper af op til 3 personer. Der trækkes en opgave pr. eksamensenhed. En eksamensenhed er en gruppe eller en eksaminand, der forbereder sig individuelt.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 24 timer. 

På baggrund af det udleverede bilagsmateriale, relevant kernestof samt selv-fundet materiale fundet i forberedelsestiden skal du/I udarbejde en synopsis. Hvis I forbereder jer i en gruppe, vælger I selv, om I vil udarbejde forskellige eller enslydende synopser.

Eksaminationen, som er individuel, indledes med en præsentation af synopsen (7-10 minutter) samt brug af bilag og efterfølges af uddybende spørgsmål af din og en faglig samtale mellem dig og din lærer. 

Selve synopsen kan struktureres på følgende måde:

 1. Forside med titel, navn, dato og hold
  • Lav en kort indledning, der fører frem til den overordnede problemstilling.
  • Hovedspørgsmål – Hvad er det, du/I vil svare på? (Find noget, I undrer jer over på baggrund af bilagsmaterialet). ‘Hvorfor-spørgsmålet’.
 2. Underordnede problemstillinger.
  • Skal hjælpe med at besvare det overordnede problem og skal følge de taksonomiske niveauer (redegørende, undersøgende, diskuterende). Der skal være minimum tre underordnede problemstillinger.
 3. Metode
  • Hvordan har I arbejdet? Hvilke faglige metoder har I anvendt? Valg af teori samt hvilke tekster I har valgt at arbejde med.
 4. Undersøgelse/analyse/diskussion
  • Problemstillinger behandles. Skriv korte sætninger. Brug det udleverede materiale samt viden fra undervisningen. Husk at inddrage det selvfundne materiale samt delkonklusioner.
 5. Konklusion
  • Den afsluttende konklusion skal svare på den overordnede problemstilling samt resultaterne af undersøgelserne.
 6. Perspektivering evt.
 7. Litteraturliste
 • Overhold formalia
 • Alfabetisk, men del gerne op i bøger, artikler og hjemmesider til sidst.

Omfang: 3-5 sider

Husk at printe tre eksemplarer af synopsen + det selvfundne materiale.

Til den mundtlige eksamen skal du: 

 1. præsentere det overordnede emne. Fx ‘Social arv og ulighed i Danmark’
 2. præsentere din overordnede problemstilling
 3. fremlægge din konklusion, hvor du svarer kort og præcist
 4. vise, hvordan du er kommet frem til dit svar. Lav nedslag i materialet og anvend viden fra undervisningen. Vægten skal ligge på denne del. Brug alle bilag.
 5. perspektivere
 6. foreslå hvad diskussionen efterfølgende kan tage udgangspunkt i

Tidsforbrug:

De 30 minutter bruges på elevoplæg (7-10 min), samtale (15-18 min) og votering (5 min)

Tilbage til oversigt